خلاقیت Abedi's Creativity Test (CT)

سوالات این تست را بخوانید و یکی از گزینه‌ها را که بهتر بیانگر حالات و واکنش‌های شماست، انتخاب کنید.

خلاقیت متغیر پیچیده‌ای است که تعاریف بسیاری از آن شده و رویکردهای متفاوتی به آن وجود دارد. یکی از اصلی‌ترین رویکردها که بسیار مورد توجه است، خلاقیت را به عنوان مولفه‌ای از هوش در نظر می‌گیرد. در تعریف دیگری از خلاقیت، آن را به عنوان یک استعداد و پتانسیل ذاتی در نظر می‌گیرند که برای بروز و تحقق نیازمند محیط مناسبی است. در نگاهی دیگر، خلاقیت نوعی از تفکر دانسته می‌شود که از اطلاعات مختلف موجود در محیط برای حل‌کردن مسائل به خوبی استفاده می‌کند و آفرینندگی را که مشخصه اصلی خلاقیت است بهترین روش حل مسئله عنوان می‌کنند. برخی روانشناسان معتقدند خلاقیت شکل کنترل‌شده و سازنده‌ای از تخیل است که منجر به نوآوری‌ به گونه‌ای مفید می‌شود. اما در معروف‌ترین نظریه به خلاقیت، گیلفورد مطرح می‌کند که دو نوع تفکر «همگرا» و «واگرا» در ساختار ذهنی وجود دارد که تفکر واگرا با در نظر گرفتن عوامل متفاوت و نگاهِ باز و آفریننده به مسائل به حل می‌پردازد و ویژگی‌هایی مانند انعطاف‌پذیری، اصالت و سیالی دارد. به طور کلی خلاقیت به معنای نگاهِ متفاوت به هر جنبه و آفرینندگی است. خلق ابعاد تازه، اندیشه‌های نو و بدیع در همه‌ی زمینه‌ها و علوم که از ذهن فرد خلاق می‌تواند بروز کند. تورنس خلاقیت را ترکیب چهار عاملِ : "سیالی" به معنای استعداد تولید ایده‌های فراوان، "بسط" به معنای استعداد توجه به جزئیات، "ابتکار" یعنی استعداد تولید ایده‌‌های نو و غیرمعمول و "انعطاف‌پذیری" یعنی استعداد تولید ایده‌ها و روش‌های گوناگون می‌داند و معتقد است که خلاقیت را می‌شود یاد گرفت و تقویت کرد.
جمال عابدی در سال 1363 بر اساس آزمون خلاقیت تورنس و نظریه‌ او، آزمون سنجش خلاقیت خود را در تهران ساخت. یک پرسشنامه 75 سوالی که چهار طیف سیالی، ابتکار، انعطاف‌پذیری و بسط را مورد سنجش قرار داد. در سال 1986 در دانشگاه کالیفرنیا، عابدی و شوماخر به علت عدم دسترسی به نسخه اصلی، مواد آزمون را از نو ساختند و بارها مورد تجدید نظر قرار گرفت. این آزمون 60 سوالی همان‌طور که گفته شد از چهار خرده‌مقیاس (سیالی، ابتکار، انعطاف‌پذیری، بسط) تشکیل شده است و آزمودنی‌ها پاسخ خود را از میان سه گزینه طرح شده انتخاب می‌کنند. این آزمون مناسب پاسخگویی کودکان و بزرگسالان می‌باشد.( پژوهش‌ها این آزمون را روی گروه‌های سنی 13 به بالا صورت به اجرا درآورده‌اند).

عابدی، آزمندی و ویلا (1996) ضریب همسانی درونی این مقیاس را با استفاده از آلفای کرونباخ برای خرده‌مقیاس-های سیالی، انعطاف‌پذیری، ابتکار و بسط به ترتیب 0.75، 0.66، 0.61 و 0.61 به دست آوردند. همچنین روایی این مقیاس از طریق همبستگی نمرات بین خرده‌مقیاس‌ها با آزمون خلاقیت آزمندی مطلوب گزارش شد. و روایی سازه بین خرده‌مقیاس‌ها یا متغیرهای آکادمیک مناسب ارزیابی شد.
در تحقیق دائمی و مقیمی(1383)، برای تعیین روایی همزمان آزمون خلاقیت عابدی از آزمون خلاقیت تورنس استفاده شد که همبستگی میان خرده‌مقیاس‌های سیالی 0.468، بسط 0.195، ابتکار 0.424 و انعطاف‌پذیری 0.361 به دست آمد. همسانی درونی آزمون با استفاده از آلفای کرونباخ برای خرده مقیاس‌های سیالی، بسط، ابتکار و انعطاف‌پذیری به ترتیب 0.67، 0.48 ، 0.68، 0.55 و همچنین پایایی به روش بازآزمایی به ترتیب 0.023 ، 0.44، 0.61 و 0.59 به دست آمد.

منابع
- دائمی،ح.ر، مقیمی بارفروش، ف.(1383). هنجاریابی آزمون خلاقیت.تازه‌های علوم شناختی. سال ششم. شماره 3و4.
- ساعتچی، م،  عسکریان ،م ، پاشایی ، ل.(1398).آزمون‌های روانشناختی/جلد2. نشر ویرایش.
- قربان شیرودی، ش.(1393). روش تلفیق عدم قطعیت و متغیر زبانی در نحوه پاسخگویی و نمره‌دهی پرسشنامه‌های روانشناسی(مطالعه موردی:پرسشنامه خلاقیت عابدی). فصلنامه علمی،پژوهشی ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی. دوره چهارم. شماره1.


- Auzmendi, E., Villa, A., & Abedi, J. (1996). Reliability and validity of a newly-constructed multiple-choice creativity instrument. Creativity Research Journal, 9 (1), 89-95.

اگر این محصول را قبلا خریده باشید، شما هم می‌توانید در مورد این کالا نظر بدهید. برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.