نگرش نسبت به بیماری Illness Attitude Scale (IAS)

لطفاٌ پس از خواندن هر عبارت پاسخی که بهتر شما را توصیف می‌کند انتخاب کنید.
در پاسخ‌دهی وسواس به خرج ندهید، معمولاً اولین گزینه‌ای که به ذهنتان می‌رسد پاسخ درست‌تری است.
مدت زمان مورد نیاز جهات پاسخگویی 8 دقیقه می‌باشد.

خود بیمارانگاری (Hypochondriasis) یکی از اختلالات روانشناختی است که در مرجع راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانپزشکی نسخه چهارم با همین نام و در نسخه پنجم با کمی تغییرات تحت عنوان اضطراب بیماری در دسته اختلالات روان‌تنی دسته‌بندی شده است. 
افراد درگیر اضطراب بیماری دائماً دغدغه ذهنی و وسواس گونه در مورد بیمار شدن دارند و یا در صورت ابتلا به بیماری  در علائم بیماری اغراق کرده و آن را بسیار حادتر از آن چه هست جلوه می‌کنند. این افراد از این که به یک بیماری خطرناک دچار شوند به طور افراطی و غیرمنطقی می‌ترسند. همین عامل باعث می‌شود تا مدام درگیر وارسی‌های بدنی، آزمایشات مختلف و چکاپ باشند. البته که این وارسی‌ها برای سلامتی لازم است اما در چهارچوبی نرمال و نه به شکلی افراطی.
علاوه بر وارسی‌های افراطی این افراد اضطراب بسیار زیادی را تحمل می‌کنند. وقتی می‌ترسید که بیمار شوید و یا نگرش‌تان نسبت به بیماری بسیار فاجعه‌انگارانه است در واقع دارید خود را در معرض خطرات بیشتر اضطراب و استرس قرار می‌دهید. اضطراب شما را بیمار و روند درمانی را با مشکل روبه‌رو می‌کند.
بنابراین اضطراب و تبع آن خطراتی که بازخوردهای خودبیمارانگارانه برای سلامتی ایجاد می‌کند و همچنین هزینه‌های سنگینی که تمایلات مفرط خودبیمارانگارانه در استفاده از خدمات بهداشتی فراهم می‌‌آورد؛ لزوم و اهمیت سنجش نوع نگرش نسبت به بیماری را نشان می‌دهد.
برای اولین بار پیلوفسکی پرسشنامه‌ای جهت تمایز افراد خودبیمارپندار و غیرخودپندار طراحی کرد. اما عبارات این پرسشنامه به خوبی قدرت تمیز دو گروه را نداشت. بر پایه اقدامات پیلوفسکی، کلنر (kellner) و همکاران در 1986  با هدف وارسی ترس‌ها، باورها و بازخوردهای مرتبط با بیماری در خودبیمارپنداران و تمایز آن‌ها با گروه بهنجار پرسشنامه «نگرش نسبت به بیماریIAS» را طراحی کردند. این مقیاس که 29 گویه دارد  که 2 سوال آن برای اطلاعات بیشتر است اما در نمره‌گذاری تفسیر نمی‌شود. شامل 9 خرده مقیاس؛ «نگرانی در مورد بیماری»، «نگرانی در مورد درد»، «عادات سلامت»، «باورهای خودبیمار پندارانه»، «هراس از مرگ»، «هراس از بیماری»، «اشتغال ذهنی در مورد بدن»، «تجربه‌های درمانی» و «آثار نشانه‌ها» می‌باشد. پاسخ‌ها نیز در یک لیکرت پنج درجه‌ای از هرگز تا همیشه درجه‌بندی می‌شود. این مقیاس مناسب گروه سنی بزرگسالان است.
با این که تلاش‌های کلنر و همکاران در راستای تخصصی بودن این پرسشنامه از سایر وضعیت‌های روانشناختی بوده است اما به طور مطلق تمایز واضحی میان آن‌ها وجود ندارد. همچنین در عوامل مربوط به خرده مقیاس‌ها تداخل‌های غیرقابل چشم پوشی وجود دارد که از نقاط ضعف آزمون به حساب می‌آید (به نقل از فرگوسن1995).
در ایران نیز عطری فرد و همکاران (1385) این پرسشنامه را ترجمه و هنجاریابی کرده و در 5 عامل مفهوم‌سازی کرده‌اند: 1) ترس از بیماری و ناخوشایندی، 2) فراوانی درمان، 3) باورهای خودبیمار پندارانه، 4) رفتار سلامتی، 5)هراس از مرگ. 

کلنر و همکاران (1987) در بررسی اعتبار پرسشنامه نگرش نسبت به بیماری(IAS)، روایی سازه این مقیاس را مطلوب گزارش کرد. همچنین پایایی مقیاس IAS از طریق بازآمایی 0.62 به دست آمد که نشان دهنده پایایی نسبتاً خوب این پرسشنامه است.
در ایران نیز در پژوهش عطری فرد و همکاران (1385)؛ به منظور بررسی اعتبار سازه از همسبتگی پیرسون میان نمرات مقیاس  IAS با سه مقیاس خودبیمار پنداری MMPI-2، خرده مقیاس شکایات جسمانی SCL-90-R و خرده مقیاس نشانه‌های بدنی GHQ محاسبه شد که نتایج حاصل حاکی از اعتبار سازه مناسب عامل‌های IAS  به استثنای عامل هراس از مرگ است.
پایایی مقیاس IAS  با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای تمام خره مقیاس‌ها به استثنای رفتار سلامتی بالاتر از 0.70 گزارش شد (پایایی رفتار سلامتی کمتر از این مقدار به  دست آمد) که بیانگر پایایی خوب مقیاس است.

منابع
- عطری فرد، م.، و شعیری، م.، و اصغری مقدم، م. (1385). ساخت عاملی و ویژگی های روان سنجی «مقیاس بازخورد نسبت به بیماری» (IAS) در نمونه های ایرانی. دانشور رفتار, 13(16 (ویژه مقالات روان شناسی 6)), 57-70. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=57379- Ferguson, E., & Daniel, E. (1995). The Illness Attitudes Scale (IAS): A psychometric evaluation on a non-clinical population. Personality and Individual Differences, 18(4), 463-469.
- Kellner, R., Abbott, P., Winslow, W. W., & Pathak, D. (1987). Fears, beliefs, and attitudes in DSM-III hypochondriasis. Journal of Nervous and Mental Disease.

اگر این محصول را قبلا خریده باشید، شما هم می‌توانید در مورد این کالا نظر بدهید. برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.