سنجش افکار خودکشی بک Beck suicide scale ideation (BSSI)

عبارات زیر را به طور دقیق بخوانید، سپس هر جمله که بهتر توصیف‌‍کننده وضعیت شما در هفته گذشته و امروز می‌‍باشد را انتخاب کنید.
معمولاً اولین پاسخی که به نظرتان می‌‍رسد پاسخ درست‌‍تری است.
مدت زمان پاسخگویی 10 دقیقه می‌‍باشد.

خودکشی یک مشکل عمده بهداشت عمومی غم‌انگیز و خوشبختانه قابل پیشگیری است. 
رفتار خودکشی پیچیده است و میزان شیوع آن بسته به برخی عوامل خطر مثل سن، جنس و گروه قومی متفاوت است. برای مثال خودکشی سومین عامل مرگ در سنین 15 تا 24 سال و دومین عامل مرگ و میر برای افراد 25 تا 34 ساله می‌باشد. همچنین بررسی آمار خودکشی در استان‌های مختلف ایران نشان‌ می‌دهد که میزان خودکشی و اقدام به آن در برخی استان‌ها و قومیت‌ها بیشتر است.
خودکشی با افکار ناامیدانه نسبت به خود، دنیا و آینده همپوشی بالایی دارد. تحقیقات نشان داده است که بیش از 90% افرادی که خودکشی می‌کنند اغلب مبتلا به افسردگی یا سوءمصرف مواد یا اختلالات دیگر هستند. همچنین بررسی‌های زیستی نشان‌دهنده تغییرات در انتقال‌دهنده‌های عصبی مانند سرتونین در خودکشی است.
افکار خودکشی هر گونه فکر کردن یا برنامه‌ریزی برای پایان دادن به زندگی است. این افکار به دو شکل وجود دارد:
افکار منفعل؛ به معنی عدم تمایل برای ادامه زندگی است و افکار فعال؛ فکر کردن به روش‌های مختلف برای پایان دادن به زندگی می‌باشد.
رفتار خودکشی و اقدام به خودکشی متفاوت است. معمولاً از هر 8 تا 25 مورد اقدام به خودکشی، یک رفتار خودکشی منجر به مرگ اتفاق می‌افتد. بسیاری از اقدامات خودکشی برای توجه طلبی صورت می‌گیرد.  در بسیاری موارد هدف شخصی که اقدام به خودکشی می‌کند مرگ و از بین رفتن نیست بلکه آن را به عنوان راهی می‌داند تا بتواند پیامی به اطرافیان خود برساند که «نیازمند کمک هستم!» و «لطفاً به نیازهای من توجه کنید».
به طور کلی رویدادهای نامطلوب در زندگی، تجربه‌های سخت، افسردگی و افکار منفی در ترکیب با سایر عوامل خطر احتمال خودکشی را بالا می‌برد. با این وجود خودکشی پاسخی عادی به شرایط استرس نیست و همه افرادی که در شرایط بسیار سخت و استرسی قرار می‌گیرند دست به خودکشی نمی‌زنند. پس خودکشی یک رفتار پاتولوژیک به حساب می‌اید که نیازمند بررسی و درمان به موقع است.

مقیاس افکار خودکشی بک که توسط آرون تی بک در سال 1961 تهیه شد یک ابزار خودسنجی برای سنجش شدت نگرش‌ها، رفتارها و برنامه‌ریزی برای اقدام به خودکشی طی هفته گذشته است.
این مقیاس 19 سوالی بر اساس پاسخ‌هایی سه درجه‌ای تنظیم شده است و  ترکیبی از سه عامل؛
تمایل به مرگ (5سوال)، آمادگی برای خودکشی (7سوال)، تمایل به خودکشی واقعی (4سوال) و 2 سوال مربوط به بازدارنده‌های خودکشی می‌باشد. این پرسشنامه داری 5 سوال غربالگری است. در صورتی که پاسخ‌دهنده به این 5 پرسش پاسخ مثبت دهند لازم است که 14 سوال باقی مانده را نیز پاسخ دهند در غیر این صورت نیازی به ادامه دادن نمی‌باشد.
گروه سنی مناسب پاسخگویی افراد 15 سال به بالا است.

بک و همکاران (1988)؛ در بررسی ویژگی‌های روانسنجی پرسشنامه افکار خودکشی نتایج زیر را گزارش کردند:
اعتبار همزمان این مقیاس از طریق اندازه‌گیری همبستگی پیرسون بین نمرات این مقیاس و رتبه‌بندی روانپزشکی بر اساس معیارهای تشخیصی، 0.90 به دست آمد که بیانگر همبستگی بالا است.
پایایی این مقیاس از طریق ضریب آلفای کرونباخ 0.93 گزارش شد که نشان‌دهنده سازگاری درونی بالا است.
در ایران نیز در پژوهش انیسی و همکاران (1384) این مقیاس مورد اعتبارسنجی قرار گرفت. نتایج به دست امده نشان داد که روایی هم‌زمان مقیاس افکار خودکشی بک با پرسشنامه سلامت عمومی برابر 0.76 و اعتبار آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ برابر 0.95 می‌باشد.

منابع
- انیسی، ج.، و فتحی آشتیانی، ع.، و سلیمی، س.، و احمدی نوده، خ. (1384). ارزیابی اعتبار و روایی مقیاس افکار خودکشی بک (BSSI) در سربازان. مجله طب نظامی, 7(1 (مسلسل 23)), 33-37. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=22790


- Beck, A. T., Steer, R. A., & Ranieri, W. F. (1988). Scale for suicide ideation: Psychometric properties of a self‐report version. Journal of clinical psychology, 44(4), 499-505.

اگر این محصول را قبلا خریده باشید، شما هم می‌توانید در مورد این کالا نظر بدهید. برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.