راهبردهای انگیزشی و خودتنظیمی برای یادگیری Motivated Strategies for learning Questionnaire (MSLQ)

عبارات این تست را بخوانید و مناسب‌ترین گزینه را انتخاب کنید.

خودتنظیمی (self-regulation)، مجموعه‌ای از فرایندهای شناختی و عاطفی است که همراه و در تعامل با یکدیگر به تنظیم و پردازش اطلاعات کمک می‌کند. به اعتقاد پینتریچ و دیگروت (۱۹۹۰)، که مدل یادگیری خودتنظیمی را ارائه دادند، ویژگی راهبردهای خودتنظیمی، سطح برانگیختگی بالا، افزایش درگیری شناختی است که نهایتا به پیشرفت عملکرد تحصیلی منجر می‌شود. مطالعات انجام شده بیان می‌کنند که ویژگی‌‌های افراد خودتنظیم‌گر عبارتند از: بالا بودن خودانگیختگی در زمینه یادگیری و مطالعه، تعیین اهداف تحصیلی واقع‌گرایانه برای خود و استفاده از راهبردهای کارآمد برای دستیابی به این اهداف تعیین شده. همچنین این افراد در صورت لزوم به خوبی راهبردهای مورد استفاده را اصلاح کرده یا تغییر می‌دهند و سعی می‌کنند از منابع یادگیری در دسترس استفاده بهینه به عمل آورند. بر اساس مدل‌های یادگیری خودتنظیمی،مولفه‌های شناخت و انگیزش مرتبط با هم به صورت یک مجموعه عمل می‌کنند و موجب ارتقای عملکرد تحصیلی داتش‌آموزان نسبت به دیگری می‌شوند. به عبارت دیگر در صورتی که دانش‌آموزان، راهبردهای شناختی و انگیزش مناسب و پشتکار لازم برای به کارگرفتن این راهبردها را به شکل مناسب در به ثمر رساندن تکالیف داشته باشند، یه بادگیرنده‌های کارآمدی تبدیل خواهند شد که برای یادگیری انگیزه‌ مناسب و همیشگی دارند و عملکرد رو به پیشرفتی خواهند داشت.

پینتریچ و دیگروت (۱۹۹۰)، به منظور ارزیابی راهبردهای خودتنظیمی و باورهای انگیزشی، تست راهبردهای انگیزشی برای یادگیری (MSLQ) را براساس رویکرد شناختی-اجتماعی مبنی بر تعامل شناخت و انگیزش  ساختند. و می‌تواند راهبردهای یادگیری که دانش‌آموزان و دانشجویان در انجام یک فعالیت از آن استفاده می‌کنند را نیز ارزیابی کند (پینتریچ و اسمیت،گارسیا،1993).  این ابزار ۴۷ سوال با دو مقیاس دارد که هرکدام دارای زیر مقیاس‌هایی هستند. این مقیاس‌ها عبارتند از :

• باورهای انگیزشی؛ که شامل موارد زیر است:
- خودکارآمدی ( ۹ آیتم)
- ارزش گذاری درونی(۱۲ آیتم)
- اضطراب امتحان(۶ آیتم)

• راهبردهای خودتنظیمی؛ که شامل موارد زیر است:
- راهبردهای شناختی (۱۶ آیتم)
- خودتنظیمی (۴ آیتم)

از محدودیت‌های این پرسشنامه به نقل از آنتونی آرتینو (2005)، می‌توان به این مورد اشاره کرد که خودگزارشی بودن این تست (همانطور که این نقد متوجه سایر ابزارهای خودگزارشی می‌شود) احتمالا موجب سوگیری و پایین آمدن اعتبار گزارش می‌گردد.

پینترویچ و دیگروت(۱۹۹۰) در مطالعه‌ای مقدار آلفای کرونباخ  برای زیر مقیاس‌ها را به ترتیب زیر بیان کردند:
خودکارآمدی 0.89 ،  ارزش‌گذاری درونی 0.87 ،  اضطراب امتحان 0.75، راهبردهای شناختی 0.83 ،  خودتنظیمی 0.74 .
در مطالعه‌ی استوار و عابدینی (۱۳۹۵)، ضریب آلفای کرونباخ برای خرده‌مقیاس‌های مربوط به باورهای انگیزشی یعنی خودکارآمدی، ارزش‌گذاری درونی‌ اضطراب امتحان به ترتیب برابر با 0.84، 0.89، 0.91 و ضریب پایایی مقیاس‌های راهبردهای خودتنظیمی یادگیری یعنی راهبردهای شناختی  و خود تنظیمی 0.78  و 0.86 گزارش شده است.

منابع

-استوار ص، عابدی م . (۱۳۹۵).مقایسه باورهای انگیزشی و راهبردهای خودتنظیمی یادگیری در دانشجویان مشروط و عادی.مجله مطالعات رووانشناسی تربیتی. شماره ۲۴.
- ساعتچی م، عسکریان م . پاشایی ل. (۱۳۹۸). آزمون¬های روانشناختی ۲. نشر ویرایش


- Artino A.R (2005). Review of the motivated strategies for learning questionnaire. university of Connecticut. 
- Pintrich , P R , Smith , A F , Garcia T.(2015) Reliability And Predictive Validity Of The Motivated Strategies For Learning Questionnaire.SAGE Social Science Collection.

اگر این محصول را قبلا خریده باشید، شما هم می‌توانید در مورد این کالا نظر بدهید. برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.