فرسودگی شغلی گلدارد (GBI)

این تست برای سنجش میزان فرسودگی شغلی در روان‌درمانگران و مشاوران طراحی شده است. لطفا بعد از خواندن هر عبارت، با انتخاب یکی از گزینه‌ها، میزان موافقت خود را با هریک از آن‌ها نشان دهید.

یکی از عوامل مهم در عمل‌کرد کارکنان عوامل روان‌شناختی است. در میان عوامل مختلف روانی فرسودگی شغلی را می‌توان به عنوان عامل مهم قلمداد کرد از همین رو این مفهوم به عنوان یکی از اختلالات انطباقی در تقسیم‌بندی راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی طبقه بندی شده است همچنین در نشست ژنو سازمان بهداشت جهانی به سال 2019 فرسودگی شغلی به گروه بین‌المللی بیماری‌های نسخه یازده اضافه شده و دیگر فرسودگی شغلی را بیماری تلقی نکرده و به صورت پدیده شغلی شناخته می‌شود. فرسودگی شغلی برای اولین بار توسط فرویدنبرگر در اواخر دهه 1960 تعریف شد.
فرسودگی شغلی فرآیندی تشکیل شده از فشارهای شغلی و ناسازگاری‌های مختلف در کار است. شاید اگر بگوییم فرسودگی شغلی عامل جدی ﻛﺎﻫﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ اراﺋﻪ ﺧـﺪﻣﺎت و ﻋـﺎﻣﻠﻲ ﺑـﺮاي دﺳـﺖ ﻛﺸـﻴﺪن از ﺷﻐﻞ، ﻏﻴﺒﺖ از ﻛـﺎر ﻳـﺎ روﺣﻴـﻪ ﺿـﻌﻴﻒ و به‎تبع آن پایین آمدن بهروه‎وری کاری باشد، بی‎راه نرفته‎ایم. از آزمون‎های مهم و اعتبارسنجی شده بین المللی آزمون ساخته شده توسط گلدارد است. پرسشنامه فرسودگی شغلی گلدارد جهت سنجش میزان فرسودگی مشاوران و روان‌درمانگران تنظیم شده و دارای 40 عبارت است که هدف آن سنجش احساس فرد نسبت به کارش و اینکه تا چه اندازه در معرض خطر فرسودگی ناشی از کار است. گروه سنی مشخصی برای این آزمون در نظر گرفته نشده و مشکل اساسی آن تخصیص آن برای مشاوران است که می‎تواند تا حدودی سنجش فرسودگی در دیگر مشاغل را دچار اختلالات بکند.

صفری و همکاران (1388) پایایی این آزمون را به روش آلفای کرونباخ 0.86 و به روش بازآزمایی0.73 گزارش کرده‎اند. انیسی و همکاران (1394) نیزپایایی این آزمون را به روش آلفای کرونباخ 0.82 به‌دست آورده‌اند. همچنین اسفندیاری (1380) پایایی این مقیاس را به روش بازآزمایی0.73  به‌دست آورده و جهت روایی سازه از روش تحلیل عاملی تاییدی استفاده کرده و عدد 0.50 را گزارش کرده است.

منابع
- اسفندیاری، غ. (1380). بررسی میزان فرسودگی شغلی کادر پرستاری شاغل در بیمارستانهای سنندج در سال 1380. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان, 6(1 (مسلسل 21)), 31-35.
- انیسی، ج.، و خبازی راوندی، م. (1394). تهیه و تدوین پرسشنامه بیست سوالی فرسودگی شغلی بر اساس پرسشنامه فرسودگی شغلی گلدارد. سلامت کار ایران, 12(4), 47-55.
- صفری، ش.، و گودرزی، ح. (1388). بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی با فرسودگی شغلی دربین اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزاد شهر. رهبری و مدیریت آموزشی, 3(3 (مسلسل 9)), 85-101.

اگر این محصول را قبلا خریده باشید، شما هم می‌توانید در مورد این کالا نظر بدهید. برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.