احساس تنهایی Student Loneliness Feeling Scale (SLFS)

برای شرکت در تست احساس تنهایی لطفاً پس از خواندن هر عبارت نزدیک‌ترین پاسخ به خودتان را علامت بزنید. دقت کنید که هیچ پاسخ درست و غلطی وجود ندارد پس به سوالات بر اساس نگرش خودتان پاسخ دهید. در پاسخ دادن وسواس به خرج ندهید معمولاً اولین پاسخی که به ذهنتان می‌رسد پاسخ درست‌تری است.
مدت زمان پاسخ‌گویی بین 3 تا 5 دقیقه می‌باشد.

«ارتباط» یکی از بنیادی‌ترین نیازهای روانشناختی انسان است و حتی به عقیده برخی روان‌شناسان مهم‌ترین و نخستین نیاز روانشناختی بشری است. احساس تنهایی حس ناخوشایندی است که آدمی به هنگام برآورده نشدن نیاز ارتباطی خود تجربه می‌کند. احساس تنهایی احساسی ذهنی است یعنی ممکن است فردی روابط محدودی داشته باشد اما احساس تنهایی نکند، پس منظور از حس تنهایی به کیفیت روابط و برداشت ذهنی فرد از آن برمی‌گردد نه تعداد روابط. احساس تنهایی نقش مهمی در فرایندهای احساسی و رفتاری انسان و حتی فراتر از آن در سلامت روان و کیفیت زندگی دارد. احساس تنهایی با عزت نفس پایین، ناتوانی در برقرار کردن روابط صمیمانه با دیگری، انزوای اجتماعی و خلق افسرده  همراه خواهد بود. همچنین در پژوهش‌های بسیاری به اثبات رسیده است که روابط اجتماعی و داشتن حمایت اجتماعی تا اندازه قابل توجهی بر بهبود بسیاری از بیماری‌های روانی و حتی سلامت جسمی اثر بخش می‌باشد. البته توجه داشته باشید که خلوت کردن با خود و مدتی تنها ماندن با احساس تنهایی تفاوت دارد. خلوت کردن نه تنها اثر منفی ندارد بلکه منجر به بازسازی و ترمیم ما می‌شود تا مجدد با انرژی بیشتری به اجتماع و تعاملات برگردیم.

تست احساس تنهایی توسط آشر، هایمل و رنشاو در سال 1984 تهیه شد. این مقیاس در ابتدا به منظور سنجش احساس تنهایی در کودکان تهیه شده بود اما در سال‌های بعد به منظور استفاده بزرگسالان بازنگری شد. احساس تنهایی آشر دارای 24 سوال است که 8 سوال آن انحرافی و مربوط به نگرش آزمودنی‌ها در موضوعات مورد علاقه آن‌ها است و در نمره‌گذاری لحاظ نمی‌شود و صرفاً برای جلوگیری از پاسخ‌های جهت‌دار می‌باشد.  پاسخ سوالات روی یک مقیاس لیکرت 5 درجه‌ای از «کاملا موافقم» تا «کاملا مخالفم » قرار می‌گیرد و دارای دو خرده مقیاس احساس تنهایی عاطفی و احساس تنهایی اجتماعی است. نسخه پیش رو مناسب پاسخگویی سنین 13 سال به بالا است. در این نسخه به منظور همخوان کردن مقیاس احساس تنهایی آشر با استفاده بزرگسالان در برخی عبارات آن توسط رضایی و همکاران (1392) تغییراتی داده شده است.
از جمله مزیت‌ها و کاربردهای این آزمون سهولت اجرا، نمره‌گذاری و تفسیر و همچنین زمان اندک برای پاسخگویی و قابلیت اجرا به صورت فردی و گروهی است که ابزار مناسبی برای اندازه‌گیری احساس تنهایی دانشجویان می‌باشد و با توجه به یافته‌های پژوهشی پیشین می‌توان رابطه بین احساس تنهایی با متغیرهای مختلف آسیب‌شناختی روانی مثل افسردگی، اضطراب، استرس، نگرش به مواد مخدر و متغیرهای مربوط به سلامت روان مثل هوش هیجانی، شادکامی و انگیزه پیشرفت تحصیلی مورد بررسی قرار داد.

تست احساس تنهایی آشر و همکاران در پژوهش‌های مختلف خارجی و داخلی مورد استفاده قرار گرفته که نتایج بیانگر روایی و اعتبار مناسب این آزمون می‌باشد.
در پژوهش آشر و همکاران (1984) بر روی کودکان 12 ساله، ضریب پایایی این آزمون با روش اسپیرمن-براون 0.91 و با روش دو نیمه کردن گاتمن 0.91 به‌دست آمد. همچنین در پژوهش ولیمالای (2010) اعتبار این مقیاس 0.88 گزارش شد.
در ایران نیز، در پژوهش رضایی و همکاران (1392)، به منظور تعیین روایی سازه مقیاس احساس تنهایی آشر از روش تحلیل عاملی و روایی همگرا استفاده شد. نتایج تحلیل عاملی نشان داد که مقیاس احساس تنهایی آشر دو عامل تنهایی عاطفی و تنهایی اجتماعی را اندازه‌گیری می‌کند و نتایج روایی همگرا نیز نشان داد که بین احساس تنهایی و افسردگی، اضطراب و استرس رابطه معنی داری وجود دارد. اعتبار مقیاس احساس تنهایی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای کل مقیاس 0.84، تنهایی عاطفی 0.82 و تنهایی اجتماعی 0.71 گزارش شده است که همگی رضایت بخش است.

منابع
-رضای علی محمد, صفایی مریم, & هاشمی فاطمه سادات. ویژگی های روان سنجی مقیاس احساس تنهایی دانشجویان (SLFS). مجله روان شناسی بالینی سال پنجم، شماره (3 پیاپی) 19 ، پاییز 1391.


-Asher S, Hymel S, & Renshaw PD. Loneliness in children. Child Aselton Dev. 1984; 55(4): 1456-1464.
-Vellymalay SKN. Loneliness and Social Dissatisfaction among Preschool Children. Can Soc Sci. 2010; 6(4):167-174.

اگر این محصول را قبلا خریده باشید، شما هم می‌توانید در مورد این کالا نظر بدهید. برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.