جوّ خانوادگی

برای پاسخ دادن به این تست توجه داشته باشید که هر خانواده‌ای منحصر به فرد است و شیوه خاص خود را برای انجام امور دارد. پس در این مقیاس جواب یا انتخاب صحیح یا غلط وجود ندارد، مهم آن است که شما صادقانه پاسخ دهید.

یکی از عوامل بسیار موثر در شکل‌گیری رفتار، خانواده است. فضای خانه، نخستین و مهم‌ترین عاملی است که در رشد شخصیت افراد اثرگذار است. به‌گونه‌ای که می‌توان گفت پدر و مادر نیرومندترین آموزگاران فرد در زندگی هستند و آموزش خانواده پایدارترین آموزش و محیط خانه مهم‌ترین آموزشگاه برای هر فرد می‌باشد، همچنین رفتار والدین بسیار بیشتر از سخن آنان می‌تواند بر تربیت و شکل‌گیری رفتار تاثیر داشته باشد.


مقیاس جو خانوادگی یک ابزار 40 سوالی است که توسط هاوستات، اندرسون، پیرسی، کوچران و فاین در سال1985 برای سنجیدن ادراک و استنباط شخص از میزان " سلامت " خانواده اصلی خویش تدوین شده است. این تست بر استقلال و صمیمیت به عنوان دو مفهوم کلیدی در حیات خانواده سالم تمرکز دارد. همچنین این پرسشنامه دارای 10 خرده مقیاس شامل : 1 . شفافیت اظهارات؛ 2. مسئولیت پذیری؛ 3. احترام به دیگران؛ 4 . باز بودن نسبت به دیگران؛ 5 پذیرش جدایی و شکست؛ 6. ترغیب افراد به بیان احساسات ؛ 7. ایجاد محیطی گرم در خانواده ؛ 8. حل اختلافات بدون استرس اضافی ؛ 9. تشویق دلسوزی یا همدردی ؛ 10 . ایجاد اعتماد می‌باشد.

در پژوهش هوستات و همکاران (1985) پایایی بازازمایی طی دو هفته برابر 0.97 و قابل قبول حاصل شد در پژوهش گاوین و ومبولت (1992) نیز روایی صوری و محتوایی مورد بررسی و تایید قرار گرفت. برای کشف ساختار عامل و بررسی قابلیت اطمینان داخلی تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد.
در پژوهش کرمی (1390) پایایی مقیاس در مرحله مقدماتی 0.89  و در مرحله نهایی 0.92 و ضریب باز آزمایی پس از دو هفته 0.89 محاسبه شد.   روایی محتوایی بر اساس ارزیابی از 30 نفر صاحب نظر صورت گرفت. روایی ملاکی این مقیاس با سطح استنباط سلامتی خانواده از نظردهندگان با روش پیرسون 0.64 و همبستگی مقیاس با سوال «خانواده گرم و حمایت گر» به دست آمد. برای محاسبه روایی سازه از تحلیل عاملی استفاده شد و همبستگی کلیه سوال ها از 0.3 بالاتر بود و بررسی عوامل سازنده دو مولفه اصلی استقلال و صمیمیت نام‌گذاری شدند، ولی زیر مقیاس‌های این دو مولفه همپوشی زیادی با هم داشتند و تاییدنشدند. بر طبق یافته‌ها ، این ابزار برای سطح سلامت خانواده اصلی دانشجویان مقیاس مناسبی است .

منابع
ثنایی ، باقر و همکاران(1387) .مقیاس های سنجش خانواده و ازدواج، تهران: .انتشارات بعثت.
کرمی ، ابوالفضل .(1390). بررسی ویژگی های روان‌سنجی و هنجاریابی مقیاس سطح سلامت خانواده اصلی.فصلنامه تازه ها و پژوهش های مشاوره انجمن مشاوره ایران پیاپی 38 ، صص103- 118. 


- Gavin, L. A., & Wamboldt, F. S. (1992). A reconsideration of the family of origin scale. Journal of Marital & Family Therapy, 18, 179-188.
- Hovestadt, A. J., Anderson, W. T., Piercy, F. P., Cochran, S. W., & Fine, M. (1985). A family of origin scale. Journal of Marital & Family Therapy, 11, 287-297.

اگر این محصول را قبلا خریده باشید، شما هم می‌توانید در مورد این کالا نظر بدهید. برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.