جوّ سازمانی نوآورانه

لطفا عبارات این تست را با بخوانید و گزینه‌ای را که بیشتر جو سازمانی محل کار شما را توصیف می‌کند، انتخاب کنید.

در تحقیقات امروزه پیرامون سازمان، مشخص شده است که فضا یا جوسازمانی تاثیر بسیاری در افزایش بهره‌وری و کلیه شاخص‌های سازمانی دارد در واقع جوسازمانی یعنی درک یا احساسی که کارمند نسبت به جنبه های عینی و محسوس سازمانش دارد. جنبه‌های سازمانی شامل ساختار، مقررات، سیاست‌ها و . . . یک سازمان می باشد. به عبارت دیگر جو سازمانی به ادراک کارکنان از محیط عمومی کار که تحت تاثیر شخصیت افراد و رهبر سازمان است گفته می‌شود. برخی نیز جو سازمانی را مجموعه‌ای از خصوصیت‌ها و ویژگی‌های می‌دانند که یک سازمان را از دیگر سازمان‌ها متمایز می‌نماید.
یکی از مهم‌ترین موضوعات در جو سازمانی مباحث مربوط به نوآوری است. نوآوری در ارتباط مستقیم با رفتارهایی چون تعهد، اعتماد به نفس و . . .  می‌باشد. طبق عقیده نظریه‌پردازان مختلف جو سازمانی نوآورانه یعنی مجموعه طولانی از ادراکات خلاقانه که توسط اعضای یک سازمان پیرامون وضعیت عملکردی سازمان خودشان صورت می‌پذیرد و در ایجاد انگیزش، ترمیم روحیه، مشارکت در تصمیم گیری،افزایش نوآوری موثر است. جو سازمانی نوآورانه موجب تامین سلامت روان کارکنان و تغییر آنی در عملکرد می‌گردد. باید دانست که اگر جو سازمانی شرایط تغییر و نوآوری را فراهم آورد و سازمان نیز توسط رهبری خلاق و حامی مدیریت شود کارکنان به سمت رفتارهای فرانقشی گرایش مثبت یافته و شرایط لازم جهت خلاقیت‌های شغلی فراهم می شود.
امروزه کشورهای مختلف با بهره‌گیری از قدرت خلاقیت به سمت افزایش بهره‌وری و به‌تبع آن بهبود شرایط اقتصادی در حرکت هستند و در دنیای رقابتی مزیت اصلی ابتکار و نوآوری است. نوآوری اولین استفاده از دانش بدیع و یا خلق موضوعی نو می‌باشد که کارکرد سازمانی آن عبارت است از پذیرش عقیده یا رفتار که برای بازار، صنعت و سازمان تازگی داشته باشد.

علاوه بر این ، نوآوری سازمانی عمدتا به چهار فعالیت از جمله توسعه محصول جدید، فرآیند تولید جدید، استراتژی خلاق و سازمان اقتصادی با در نظر گرفتن همه عوامل اقتصادی مرتبط می باشد.
از این رو دانشمندان برای سنجش نوآوری در سازمان دست به کار شدند. یکی از اولین کوشش‌ها در دانشگاه اوهایو و توسط شائول سیگل و ویلیام کایمر در سال 1978 با ساختن آزمون جو سازمانی نوآورانه ارائه شد. سیگل و کایمر نمونه‌های خود را در بین معلمان و دانش آموزان مدارس متوسطه سنتی و مبتکرانه جست و جو کردند. این آزمون نخستین بار توسط افشاری و انعامی در سال 1385 و به منظور بررسی تاثیر آموزش ضمن خدمت بر نوآوری سازمانی کارکنان اداری دانشگاه رازی و در قالب پروژه کاری ترجمه و بومی سازی شده است.
این تست دارای 24 گویه می‌باشد که هدف اصلی در آن با توجه به سازه‌های مطرح شده در آن سنجش و ارزیابی جو سازمانی مبتنی بر نوآوری و ارتقاء آن است.
تست جو سازمانی نوآورانه دارای دو خرده مقیاس می‌باشد.
1. حمایت از خلاقیت
2. تأمین منابع برای نوآوری سازمان
برای این تست محدودیت خاصی ذکر نشده است، اما طبق گزارش سازندگان این آزمون به‌علت امکان سوگیری بهتر است در سازمان های مختلف با مدیریت‌های مختلف مورد سنجش قرار گرفته و نیز مخاطبانش کلیه افراد یک سازمان از مدیران تا کارکنان عادی می‌باشند.

برای پایایی این پرسشنامه، در تحقیقات مختلف از آلفای کرونباخ استفاده شده که مقادیر آن در تحقیقات افشاری و انعامی(1385)  0.79 و 0.74 و اعتبار ملاکی پرسشنامه نیز 0.46 و 0.30 گزارش شده است. در تحقیقات راسخ و مظفری(1393) برای بررسی ضرایب اعتبار درونی پرسشنامه از ضرایب 0.81 و 0.80 و در پژوهش صفرزاده و همکارانش(1391) از طریق آلفای کرونباخ 0.5، همچنین در پژوهش نادری و صفرزاده(1393) از طریق آلفای کرونباخ 0.50 گزارش شده است. لازم به ذکر است که در تحقیقات راسخ و مظفری(1393) جهت تعیین روایی محتوایی پرسشنامه از نظرات 10 تن از اساتید مدیریت ورزشی کمک گرفته شد.
جهت روایی نیز ابوالفضل صمدیان(1399) در تحقیقات خود روایی محتوایی در قالب روش دلفی و با کمک فرم های cvr و cvi محتوای پرسشنامه را از نظر سوالات مورد بررسی قرار داد و میزان ضریب برای هر یک از سوالات را 0.79 گزارش کرده است و در بررسی روایی همگرا نیز ضرایب معنادار تمام براعاملی بزرگ‌تر از  2.85 بوده است. پایایی گزارش شده توسط سیگل و کایمر 0.94 ، 0.94 و 0.86 برای هر دسته می‌باشد ونتایج تحلیل واریانس به طور خلاصه  0.67 ، 0.96 و 0.61 در سطح معناداری  0.001 گزارش شده است.

منابع
- راسخ، نازنین؛ مظفری، حسن. (1393). پیش بینی جو سازمانی نوآورانه براساس عدالت و حمایت سازمانی اداره ورزش و جوانان شهر مشهد. نشریه مدیریت منابع انسانی در ورزش، دوره 2، شماره 1: 55-45.
- ساعتچی؛ محمود . کامکاری؛کامبیز . عسکریان؛ مهناز . آزمونهای روان شناختی . نشر ویرایش . 1389
- صفرزاده، سحر؛ نادری، فرح؛ عسگری، پرویز؛ عنایتی، میرصلاح الدین؛ حیدرئی، علیرضا. (1391). رابطه جو سازمانی نوآورانه و اشتیاق شغلی با رفتار مدنی سازمانی در کارکنان زن. فصلنامه علمی – پژوهشی زن و فرهنگ، سال چهارم، شماره چهاردهم: 82-69.
- صمدیان،ابوالفضل(1399). تأثیر رهبری اخلاقی بر یادگیری سازمانی با نقش میانجی جوسازمانی نوآورانه در دانشگاه آزاد اسلامی (مطالعه موردی  سازمان مرکزی) .فصلنامه پژوهشهای رهبری و مدیریت آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی.شماره18: 98-81
- نادری ،فرخ و صفرزاده،سحر(1393).راﺑﻄﺔ  ﻋﺪاﻟﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ، ﺳﻼﻣﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ، اﺷﺘﻴﺎق ﺷﻐﻠﻲ و ﺟﻮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻧﻮآوراﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی روان ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و  رﻓﺘﺎر مدنیﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ. داﻧﺶ و ﭘﮋوﻫﺶ در روان ﺷﻨﺎﺳﻲ کاربردی ﺳﺎل ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ، ﺷﻤﺎرة 2: 56-68- Siegel, Saul M. and Kaemmerer, William F.(1978). Measuring the Perceived Support for Innovation in Organizations. Journal of Applied Psychology. 63(5), 553-562. 

اگر این محصول را قبلا خریده باشید، شما هم می‌توانید در مورد این کالا نظر بدهید. برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.