مقیاس افکار وسواسی (OBQ-44) Obsessive Beliefs Questionnaire

این تست شامل نگرش‌ها و افکاری است که ممکن است بعضی افراد تجربه کنند. عبارات این تست را به دقت بخوانید و با استفاده از گزینه‌های موجود مشخص کنید که به چه میزان با هر یک از آن‌ها موافق هستید.

وسواس فکری و عملی(OCD) یکی از اختلالات روانشناختی رایج در سراسر جهان است که  به‌عنوان نشانه‌ اصلی آن افکار مزاحم و ناخواسته و تکرار شونده‌ که موجب اضطراب و پریشانی فرد شده و به‌دنبال آن رفتارهای تکراری و آیینی برای کاهش اضطراب را می‌توان مطرح کرد. افکار و اعمال وسواسی معمولا همراه هم در این اختلال اتفاق می‌افتند، با این حال در افراد مبتلا به اختلال شخصیت وسواس-اجبار (OCPD) افکار وسواسی بیشتر دیده می‌شوند. تاکنون مطالعات و بررسی‌های متعددی پیرامون اختلال وسواس-اجبار صورت گرفته است اما هنوز علت قطعی آن مشخص نیست، ژنتیک، عوامل پیش از تولد، تروماهای دوران کودکی و ... از جمله عوامل موثر در این اختلال هستند. 
ابزارهای مختلفی در جهت سنجش این اختلال طراحی شده‌اند. تست 44-OBQ ابعاد بیماری‌زایی در حیطه شناخت را در بیماران وسواس فکری-عملی مورد ارزیابی و تشخیص قرار می دهد. این مقیاس بر اساس 77-OBQ و توسط گروه OCCWG ساخته شده است. ترجمه فارسی پرسشنامه توسط سه تن از اساتید مسلط به زبان انگلیسی، دو روان‌شناس و یک روان‌پزشک با متن اصلی مطابقت داده شد و پیشنهادهای اصلاحی آنها در ترجمه اعمال و توسط شمس و همکاران در مقاله‌ای با عنوان اعتبار سنجی این آزمون منتشر گردیده است. پرسشنامه مورد نظر شش زیر مقیاس اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﺮای ﺻﺪﻣﻪ و آﺳﯿﺐ، ارزﯾــﺎﺑﯽ ﺗﻬﺪﯾﺪ و ﺧﻄﺮ، ﮐﻤﺎلﻃﻠﺒﯽ، ﻧﯿﺎز ﺑــﻪ ﺑﺮﺧـﻮرداری از اﻃﻤﯿﻨـﺎن، اﻫﻤﯿـﺖ دادن ﺑﻪ اﻓﮑﺎر و ﮐﻨﺘﺮل اﻓﮑﺎر را می‌سنجد. رده سنی مشخصی برای این مقیاس ذکر نشده است. 

در تحقیقات منتشر شده توسط Obsessive Compulsive Cognitions Working Group (2003) اعتبار مقیاس به روش آلفای کرونباخ در نمونه‌های وسواسی و گروه کنترل بین 0.96 تا 0.80 و روایی 0.50 گزارش شده است. شمس و همکاران (1383) ﻣﻘﺪار ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎی ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﺮای ﮐﻞ آزﻣــﻮن و ﺳـﻪ ﺧـﺮده ﻣﻘﯿـﺎس ICT  وPC ،RT  به ترتیب 0.92 ، 0.85، 0.85 و 0.80 ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺸﺎن‌دﻫﻨﺪه ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎی ﺑﺎﻻﺳﺖ . برای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺿﺮﯾﺐ دو ﻧﯿﻤﻪﺳﺎزی ﻧﯿﺰ، از روش ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻧﻤﺮهﻫﺎی ﺳﺆالﻫﺎی زوج آزﻣﻮن ﺑﺎ ﻧﻤﺮهﻫــﺎی ﺳـﺆالﻫﺎی ﻓـﺮد اﺳـﺘﻔﺎده شد که به ترتیب 0.94، 0.86، 0.84 و 0.80 به دست آمده است. روایی این آزمون نیز 0.57 گزارش شده است. شمس و همکاران(1385) پایایی این مقیاس را به روش آزمون – بازآزمون 0.82 گزارش کرده‌اند. در پژوهش شهامت ده سرخ و همکاران (1396) اعتبار به روش آلفای کرونباخ 0.92 و دونیمه سازی 0.94 و بازآزمایی 0.82 وروایی آن 0.50 گزارش شده است.

منابع
- شمس، گ.، و کرم قدیری، ن.، و اسماعیلی ترکانبوری، ی.، و ابراهیم خانی، ن. (1383). اعتبار و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه باورهای وسواسی - 44 . تازه های علوم شناختی, 6(2-1 (مسلسل 22)), 23-36. 
- شمس، گ.، و کرم قدیری، ن.، و اسماعیلی ترکانبوری، ی.، و رحیمی نژاد، ف.، و ابراهیم خانی، ن. (1385). مقایسه باورهای وسواسی در بیماران مبتلا به وسواس و سایر اختلالات اضطرابی با گروه شاهد. تازه های علوم شناختی, 8(2 (مسلسل 30)), 53-65. 
- شهامت ده سرخ فاطمه. باورهای وسواسی و نقص بازداری شناختی در مبتلایان وسواس فکری و عملی. فصلنامه روانشناسی شناختی. ۱۳۹۶; ۵ (۲) :۱۱-۲۰


- Obsessive Compulsive Cognitions Working Group. Psychometric validation of the Obsessive Beliefs Questionnaire and the Interpretation of Intrusions Inventory: Part I. Behav Res Ther. 2003 Aug;41(8):863-78.

اگر این محصول را قبلا خریده باشید، شما هم می‌توانید در مورد این کالا نظر بدهید. برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.