مقیاس عزت‌نفس روزنبرگ (The Rosenberg Self-Esteem Scale (RSES

پس از خواندن هر یک عبارات، میزان موافقت خود را بر اساس یکی از گزینه‌ها بیان کنید.

Self-esteem  که عزت‌نفس یا در معنای بهتر، ارزشِ خود، ترجمه می‌شود به معنای ارزشی است که برای خود و ظرفیت وجودی‌مان قائل هستیم. در واقع یک مولفه‌ ارزیابی‌کننده از خودپنداره خود و احساس مثبت و منفی و ارزش کلی است که برای آن تصویر و پنداری است که از خود داریم؛ بنابراین یک مولفه‌ ذهنی است. عزت‌نفس در ارتباط با دیگران و بازخوردهایی که به ما می‌دهند شکل می‌گیرد، همچنین موقعیت‌های مختلفی که در آن قرار می‌گیریم، شکست‌ها و موفقیت‌مان در ارزیابی ما و ارزشی که برای خود قائل می‌شویم بسیار تاثیرگذار است. عزت‌نفس سازه‌ای است که در پژوهش‌های داخلی و خارجی بسیار مورد توجه قرار گرفته است. بعضی محققان از آن به عنوان سازه و برخی به عنوان یک ویژگی شخصیتی نام می‌برند که در ارتباط با ویژگی‌های شخصیتی دیگر می‌باشد. عزت‌نفس از متغیرهای مهم سلامت و بهزیستی‌روانی است، زیرا ارزش و اعتمادی که برای خود و توانایی‌هایمان قائل هستیم، به ما در نحوه‌ برخورد با مشکلات، حل‌مسئله و تصمیم‌گیری، همچنین مدیریت روابط اجتماعی و روابط صمیمی‌مان بسیار تاثیرگذار است.

مقیاس عزت‌نفس روزنبرگ در 1965، یک ابزار ساده و کوتاه است که ارزشِ خودِ کلی را در هر گروه سنی با هر سطح تحصیلات از پنجم ابتدایی به بالا می‌سنجد. شامل 10 سوال گویه است که نیمی از آن تصورات مثبت و نیمی دیگر تصورات منفی از خود را ارزیابی می‌کند. که بنظر برخی پژوهشگران 5 ماده با کلمات مثبت، عاملی با عنوان عزت‌نفس مثبت یا خودِ مثبت و کلمات منفی عامل دیگر تحت عنوان عزت‌نفس منفی یا خودی منفی به دست می‌دهد. 

روایی سازه و محتوایی این آزمون در پژوهش‌های بسیاری مطلوب گزارش شده است. روزنبرگ (1965)، همبستگی عزت‌نفس را با متغیرهای خلقی و شخصیتی مانند افسردگی، خودانتقادی، روان‌رنجوری، اضطراب را بررسی کرد، نمرات مقیاس عزت‌نفس به خوبی نمرات در سایر ویژگی‌ها را پیش‌بینی کرده است. پایایی حاصل از بازآزمایی نیز 0.85 گزارش شده است.
در پژوهش گرینبرگ و همکاران (2003)، ضریب آلفای کرونباخ برای این مقیاس 0.88 به دست آمد.
در ایران نیز، در پژوهش برخوری و همکاران (1388)، ضریب پایایی مقیاس با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برابر با 0.71 گزارش شده است.

منابع
- برخوری، ح، رفاهی، ژ، فرح‌بخش، ک.(1388). اثربخشی آموزش مهارت‌های مثبت‌اندیشی به شیوه‌ی گروهی بر انگیزه‌ی پیشرفت، عزت‌نفس و شادکامی دانش‌آموزان پسر پایه‌ی اول دبیرستان شهر جیرفت. فصلنامه‌ی علمی-پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی. سال دوم. شماره پنجم.
- گنجی،ح.(1384).ارزشیابی شخصیت. نشر ساوالان. تهران.


-Greenberger, E , Chen , CH, Dmitrieva ,J, Farruggia, S.P.(2003). Item-wording and the dimensionality of the Rosenberg Self-Esteem Scale: do they matter?. Personality and Individual Differences 35 (2003) 1241–1254.

-Rosenberg, M. (1965). Society And The Adolescent Self-Image. Princeton Xjniversity Press Princeton, New Jersey. Society and the Adolescent Self-Image (1965) | Morris Rosenberg | download (ir1lib.org)

اگر این محصول را قبلا خریده باشید، شما هم می‌توانید در مورد این کالا نظر بدهید. برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.