انگیزه کاری معلمان

اگر معلم هستید، عبارات این تست را با دقت بخوانید و گزینه‌ای که بیشتر محیط کاری شما را توصیف می‌کند انتخاب کنید.

مهم‌ترین سرمایه هر سازمان نیروی انسانی آن سازمان می‌باشد؛ به همین جهت کیفیت و توانمندی نیروی انسانی سبب کارکرد مطلوب هر سازمان بوده و سازمانی توانا ایجاد می‌کند و از هدر رفتن نیرو و انرژی جلوگیری می‌نماید. در همین راستا از وظایف مهم مدیران آموزشی، ایجاد انگیزه در کارکنان و معلمان است. باتوجه به اهمیت انگیزش و تاثیر آن بر جنبه‌های فردی و اجتماعی، مدیران آموزشی می‌بایست تا انجا که امکان دارد فرصت‌های آموزشی و اطلاعاتی مناسب برای ارتقا معلمان فراهم نمایند. با توجه به اهمیت انگیزش بهتر است عوامل انگیزشی نیروی انسانی مورد بررسی قرار گرفته تا کارکنان با اشتیاق به کار خود ادامه دهند. 
برای افزایش رضایت شغلی لازم است که عوامل موثر در ایجاد افزایش انگیزش شغلی کارکنان شناسایی شود و این امر می‌تواند تحقق اهداف سازمان و ایجاد محیطی پر شور برای فعالیت باشد. یک سازمان سالم و پویا با کارکنان سالم از جهت روحی و جسمی مهیا می‌شود (بهادری و همکاران، 1391). مرادی و عزیزی (1398) بر توانمندسازی مدیران بعنوان راهکاری برای افزایش انگیزه معلمان در حیطه‌های مختلف از جمله خودشکوفایی تاکید کردند که در نتیجه به بهبود بهره‌وری منجر می‌شود. 
پرسشنامه انگیزه کاری معلمان توسط آقاجری (1375) تهیه و اعتبار سنجی شده که شامل 20 سوال 5 گزینه‌ای با گزینه‌های (5=کاملا موافقم تا 1=کاملا مخالفم) است. این مقیاس فاقد نمره معکوس است و نمره‌گذاری همه سوالات به یک شکل است.
این پرسشنامه برای معلمان، دبیران و در کل افرادی که برای یک سازمان فعالیت می‌کنند کاربرد داشته و می‌تواند برای سنجش انگیزه کاری مورد استفاده قرار گیرد. از آنجا که این پرسشنامه برای فرهنگ ایرانی ساخته شده می‌تواند ابزار قابل اعتمادی نسبت به سایر پرسشنامه‌ها برای این سازه در افراد ایرانی باشد، با این حال نبود تحقیقات و مقالات کافی با استفاده از این پرسشنامه، از جمله ضعف این مقیاس است.    

این پرسشنامه یک ابزار محقق ساخته بوده که توسط آقاجری (1375) تهیه و اعتبار سنجی شده است. وی گزارش کرده است که ضریب پایایی این آزمون با استفاده از روش آلفای کرونباخ 0.95 می‌باشد، بنابراین اعتبار این پرسشنامه مورد تایید است. همچنین روایی محتوای این تست توسط اساتید راهنما مورد تایید قرار گرفته است. تایید اعتبار درونی سوالات آزمون را می‌توان به عنوان یکی از شواهد روایی سازه تلقی کرد که تست دارا است (به نقل از  کمالی زاده ،1398).  همچنین کمالی‌زاده (1398) پایایی و روایی این پرسشنامه را تأیید نموده است.

منابع
بهادری، م؛ بابایی، م و مهرابیان، ف. (1391). اولویت بندی مولفه های موثر بر انگیزش شغلی در کارکنان یک مرکز نظامی به روش تحلیل سلسله مراتبی AHD . مجله طب نظامی، 14 (4).
کمالی زاده، ز .(۱۳۹۸). بررسی رابطه فلات زدگی شغلی با انگیزش کاری و عملکرد شغلی معلمان مقطع ابتدایی شهر سبزوار.پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار. دانشکده علوم انسانی.  
مرادی، م و عزیزی، اسما. (1398). بررسی رابطه توانمندسازی مدیران با انگیزه شغلی معلمان دوره ابتدایی شهرستان شهریار. نشریه مطالعات آموزشی، 7 (1).

اگر این محصول را قبلا خریده باشید، شما هم می‌توانید در مورد این کالا نظر بدهید. برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.