انگیزش تحصیلی هارتر

لطفا عبارت این تست را با دقت بخوانید و نزدیک‌ترین گزینه به خودتان را انتخاب کنید.

در طول تاریخ تعاریف متنوعی برای انگیزه مطرح شده است. به‌طور کلی آن را می‌توان به‌عنوان نیرویی درونی برای جهت‌دهی به رفتار تعریف کرد. از نظر لوین انگیزش عالی‌ترین شاه‌راه یادگیری است؛ بدین معنا که هرچه فرد انگیزه بیشتری برای یادگیری داشته باشد، از نظر تحصیلی عملکرد بهتری خواهد داشت و به همین ترتیب کاهش انگیزه تحصیلی می‌تواند منجر به افت تحصیلی و از بین رفتن منابع آموزشی شود. بنابراین وجود ابزاری برای ارزیابی این مولفه می‌تواند بسیار مفید باشد.
تست انگیزش تحصیلی هارتر در سال 1981-1980 به‌منظور اندازه‌گیری انگیزش تحصیلی طراحی شد. این تست شامل 33 گویه است و انگیزش تحصیلی را با سوال‌های دو قطبی می‌سنجد. از آن‌جا که هم انگیزه درونی و هم بیرونی در موفقیت تحصیلی نقش دارد، یک قطب این مقیاس انگیزش درونی و یک قطب آن انگیزش بیرونی را می‌سنجد.هر فرد سوالات را در یک لیکرتی 5 گزینه‌ای از هیچوقت تا تقریبا همیشه پاسخ می‌دهد، که نمره بالاتر بیانگر انگیزه تحصیلی بیشتر می‌باشد.

در پایایی به روش همسانی درونی مقیاس، ضریب همبستگی میان هر سوال و نمره کل مقیاس‌ها،  بین 0.30 تا 0.78 به‌دست آمد. آلفای کرونباخ برای انگیزش درونی 0.85 و برای انگیزش بیرونی 0.69 محاسبه شد. پایایی با روش بازآزمایی برای انگیزش درونی 0.86 و برای انگیزش بیرونی 0.72 بود. به‌منظور بررسی روایی سازه با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی، تعداد 4 عامل برای سوالات مشخص شد. وضوح بعد انگیزش درونی نسبت به‌سوالات مربوط به انگیزش بیرونی بالاتر بود. این تحلیل عاملی با نتایج تحلیل عاملی مولفان پرسشنامه همخوان بود. همچنین رابطه میان ابعاد مختلف مقیاس با یکدیگر و با نمره‌های پیشرفت تحصیلی روایی مقیاس را تایید نمود. میان پاره مقیاس‌های دو بعد انگیزش درونی و بیرونی رابطه منفی در اغلب موارد وجود داشت که حاکی از روایی مقیاس مورد نظر بود ( بحرانی، 1388).
پایایی بازآزمایی پس از 6 هفته، ضریب همبستگی مثبت و مطلوب برابر 0.74 را نشان داد. ضریب بازآزمایی برای انگیزش درونی 0.86 و برای انگیزش بیرونی 0.72 بود. همچنین ضریب پایایی حاصل از روش باز آزمایی در نمونه دیگر طی 9 ماه اجرای دوباره 0.48 تا 0.63 و در نمونه دیگر پس از اجرای دوباره پس از 5 ماه، 0.58 تا 0.76 به‌دست آمد. پایایی با استفاده از روش کودریچادرسون 20 ضرایب پاره مقیاس‌ها، بین 0.54 تا 0.84 قرار گرفت (هارتر، 1981). همچنین با ترجمه پرسشنامه به زبان عبری ضریب آلفا برای مقیاس‌ها 0.68 تا 0.73 به‌دست آمد (شاخر و فیشر، 1994). 

منابع
- بحرانی، محمود. (2009). بررسی روایی و پایایی مقیاس انگیزش تحصیلی هارتر، مطالعات روان شناختی، 18 (5)، 51-72.
- ریو، جان مارشال. ( 2005 ). انگیزش و هیجان. ترجمه سید محمدی، یحیی. (1394). تهران، نشر ویرایش.
- سیف، علی اکبر. (1381). روان‌شناسی یادگیری، نشر آگاه، چاپ پنجم.


- Harter, S. (1981). A new self-report scale of intrinsic versus extrinsic orientation in the classroom: Motivational and informational components. Developmental psychology, 17(3), 300.‏

اگر این محصول را قبلا خریده باشید، شما هم می‌توانید در مورد این کالا نظر بدهید. برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.