سنجش اضطراب کتل Cattell's anxiety scale

برای انجام این تست لطفا فقط پاسخی را مشخص کنید که به‌نظرتان بیشترین نزدیکی را با شما دارد. وقت خود را با فکر کردن درباره هر سوال، تلف نکنید؛ اولین و طبیعی‌ترین پاسخی را که به ذهن‌تان می‌رسد را انتخاب کنید. سعی کنید فقط در صورتی از گزینه "بین این دو" استفاده کنید که احساس می‌کنید مجبور هستید و  انتخاب یکی از گزینه‌ها به‌نظرتان غیرممکن است.

اضطراب هیجان ناخوشایندی است که همه ما در طول زندگی به میزان‌های مختلف آن را تجربه کرد‌ه‌ایم.  اضطراب واکنش طبیعی ما در پاسخ به عوامل تنش‌زاست و در حد طبیعی کاملا مفید بوده و به ما در مقابله با شرایط کمک می‌کند، اما در صورتی‌که از حالت طبیعی خارج شده و شکلی شدید و غیرقابل کنترل به خود بگیرد می‌تواند باعث ناتوانی افراد شود. اضطراب می‌تواند علائم جسمانی مانند دردهای تنشی، افزایش فشارخون، مشکلات گوارشی، میگرن و... و غلائم روانشناختی مثل نگرانی دائمی، احساس تنش و فشار داشته باشد.
از جمله تست‌های متعددی که برای سنجش اضطراب طراحی شده‌اند می‌توان به مقیاس سنجش اضطراب که توسط ریموند بی. کتل در سال 1957 ساخته شد، اشاره کرد. این مقیاس بین  6عامل از 16 عامل پرسشنامه 16عاملی شخصیت کتل توزیع شده است (کتل ؛ 1966  و 1958).
این مقیاس شامل 40 سوال سه گزینه‌ای (بله، گاهی، خیر) می‌باشد که  آن را برای مردان و زنان از سنین 14 سالگی به بالا، در تمام فرهنگ‌ها می‌توان به کاربرد. آزمودنی به تنهایی می‌تواند به سوالات این آزمون حدودا در مدت 10 دقیقه پاسخ دهد (بیگدلی،1392).
از نقاط ضعف آزمون می‌توان به پایین بودن اعتبار لازم جهت تشخیص و تمایز جمعیت پاتولوژیک و نرمال به دلیل عدم تشخیص اضطراب سایکوتیک اشاره کرد (کتل،1966).

پرسشنامه اضطراب کتل از روایی و پایایی مناسبی برخوردار است که در پژوهش‌های زیادی مورد تایید قرار گرفته است. اعتبار این مقیاس که از طریق اجرای دوباره آن (آزمون- باز آزمون) و به دفعات متعدد انجام شده است همیشه بالای 0.70 بوده است (سلیمانی،1398).
در پژوهش هومن (1390)؛ با برآورد همبستگی پیرسون 0.81 بین مقیاس اضطراب کتل و مقیاس اضطراب حالت اشپیلبرگر، نشان داده شد که مقیاس اضطراب کتل همبستگی و شرایط مطلوب جهت همتراز سازی با مقیاس اشپیلبرگر را دارد و در نتیجه روایی مقیاس اضطراب کتل مورد تایید قرار گرفته است. هم‌چنین اعتبار این مقیاس در این پژوهش با استفاده از روش آلفای کرونباخ برابر 0.768 و خطای استاندارد اندازه گیری کل مقیاس برابر 5.007 می‌باشد.
نادری(1388)؛ پایایی آزمون را با استفاده از دو روش آلفای کرونباخ و تنصیف برای کل آزمون به ترتیب ضرایب 0.86 و 0.86 محاسبه نموده است. هم‌چنین روایی این آزمون از طریق همبسته کردن با آزمون  پرخاشگری آرنولد، ضریب 0.52 به‌دست آمده است.
در پژوهش سالاری‌فر و پوراعتماد (1390)؛ پایایی این مقیاس بر اساس آلفای کرونباخ محاسبه شد و ضریب آلفا برای خرده مقیاس اضطراب صفت (پنهان) 0.59 و ضریب آلفا برای خرده مقیاس اضطراب حالت(آشکار) 0.69 و کل مقیاس 0.77 به‌دست آمده است.
در مطالعه کتل (1975) نیز به نقل از فتحی آشتیانی (1395)؛ روایی پرسشنامه بالا بوده و همچنین مطالعات بین فرهنگی در اروپای غربی، شرقی، استرالیا،کانادا و خاورمیانه صورت گرفته و روایی آن را تایید کرده است.

منابع

- بیگدلی؛ ایمان ، محمدرضایی؛علی ، عرب؛زهره .(1392). زیرگونه‌های اختلال شخصیت ضداجتماعی، ارتباط آن با اضطراب و همبودی آن با سومصرف مواد، روانشناسی بالینی، سال پنجم، شماره 1،(پ 17).
- پرون و پرون ،(1386)؛ روانشناسی بالینی(چاپ چهارم). (پریرخ دادستان و محمود منصور).انتشارات بعثت.
- سالاری فر؛محمدحسین ، پوراعتماد؛ حمیدرضا. (1390)؛ رابطه باورهای فراشناختی با اختلال اضطراب و افسردگی. یافته، دوره سیزدهم،شماره 4.
- فتحی آشتیانی، علی.(1395). آزمون های روان شناختی؛ ارزشیابی شخصیت و سلامت روانی(چاپ سیزدهم). انتشارات بعثت.
- نادری؛ فرح ، برمندنسب؛ مسعود ، ورزنده؛ مهتاب . (1388)؛ تاثیر آموزش مهارت‌های زندگی بر اضطراب و ابراز وجود دانش‌اموزان دبیرستانی شهرستان بهبهان.
- هومن؛ حیدرعلی ، وطن خواه ؛ حمیدرضا ، حاتمی کیا ؛ افسانه ، احمدی سرتختی؛ عماالدین . (1390) ؛ همترازسازی دو آزمون اضطراب کتل و اشپیلبرگر در دبیرستان‌های شهر تهران.


- Cattel, R.B. scheier , I,(1958). I.H The nature of anxiety. Psychological Reports,. 4.

- Cattell, R, B ,(1967) . the structure of depression, by factoring Q-data in relation to general personality source traits , laboratory of personality and group analysis ,USA.

اگر این محصول را قبلا خریده باشید، شما هم می‌توانید در مورد این کالا نظر بدهید. برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.