استرس ادراک‌ شده Perceived Stress Scale (PSS)

در این تست احساسات و افکار شما طی یک ماه گذشته مورد سوال قرار می‌گیرد. گرچه سوالات ظاهراً شبیه به هم هستند اما بر اساس پاسخ شما، مسائل متفاوتی را می‌سنجند.  بهتر است اولین پاسخی را که به ذهن‌تان می‌رسد علامت بزنید.

در دنیای امروزی، با وجود بحران‌های زندگی مدرن، استرس جز جدایی‌ناپذیر عصر ماست. قطعاً تداوم نسل بشر را مدیون ترس و ادراک خطرات بالقوه‌ پیرامون‌مان هستیم. امروزه خطرات بالقوه محیط را در قالب استرس ادراک می-کنیم، اما شدت واکنش استرسی‌مان بستگی به این دارد که یک موقعیت را چقدر تهدیدآمیز ادراک کنیم. یعنی تفاوت بین بعد عینی (آن‌چه اتفاق افتاده است) و بعد ذهنی (آن‌چه که ما ارزیابی می‌کنیم)؛ که فرد به فرد متفاوت است. ممکن است موقعیتی یکسان برای یک فرد بی‌خطر و برای دیگری تهدید ادراک شود. به عبارتی استرس ادراک شده، فرایندی روانشناختی است که طی آن فرد بهزیستی جسمی و یا روانی خود را تهدیدآمیز ادراک می‌کند. میزان استرس بستگی به این دارد که فرد چگونه موقعیت‌ها و حوادث را ادراک و ارزیابی کند. تحقیقات سطح متوسطی از برانگیختگی و استرس را برای عملکرد مفید ما، موثر می‌داند اما استرس ادراک شده‌ بیش از حد قطعاً می‌تواند مخرب باشد.
آزمون استرس ادراک‌شده در سال 1983 توسط کوهن و همکاران تهیه شد و دارای سه نسخه‌ 3 ،10 و 14 سوالی است که جهت سنجش استرس ادراک شده در یک ماه گذشته به کار می‌رود.  اگرچه تحقیقات نشان‌دهنده‌ این است که PSS پیش‌بینی‌های مفیدی در مورد استرس فعلی، نشانه‌های جسمانی، روانی و اختلال‌های رفتاری به دست می‌دهد، اما مانند بسیاری پرسشنامه‌های خودگزارشی دیگر، ارزیابی استرس ادراک‌شده توسط مقیاسی که با گزارش-های خود ِآزمودنی‌ها تکمیل می‌گردد، شاید از اعتبار پایینی برای تشخیص برخوردار باشد. خصوصاً محدود بودن تعداد سوالات باعث می‌شود که دامنه‌ محدودتری از موقعیت‌های استرس‌زا به تصویر کشیده شود، که این موارد را می‌توان از محدودیت‌ها و نقاط ضعف این پرسشنامه به حساب آورد. پاسخ‌ها در یک طیف لیکرت پنج درجه‌ای از هرگز، تا بسیاری اوقات قرار گرفته است. 
این تست مناسب پاسخ‌گویی گروه سنی بزرگسالان می‌باشد.

در پژوهش کوهن و همکاران(1983)؛ اعتبار این پرسشنامه از طریق ضریب آلفای کرونباخ، در سه نمونه‌ متفاوت مورد بررسی، 0.84 ، 0.85 و 0.86 به دست آمد. هم‌چنین همبستگی PSS  با رخدادهای استرس‌زا طول زندگی، بالا گزارش شده است. رابطه بین این مقیاس و ملاک‌های اعتباریابی تحت‌تاثیر جنس و سن قرار نمی‌گیرد.
در ایران نیز، در پژوهش خادم (1399) ضریب آلفای کرونباخ برای کل سوالات پرسشنامه استرس ادراک شده برابر 0.83 گزارش شد که بیانگر همسانی درونی خوب سوالات این پرسشنامه است.

منابع
-خادم، ر.(1399). مقایسه تاب‌آوری و استرس ادراک‌شده در امدادگران متخصص و غیرمتخصص شهر سمنان. فصلنامه ایده‌های نوین روانشناسی.دوره 7، شماره 11.
-ساعتچی، م،  عسکریان ،م ، پاشایی ، ل.(1398).آزمون‌های روانشناختی/جلد2. نشر ویرایش.


-Cohen, Sh , Kamarck, T , Mermelstein , R.(1983). A Global Measure of Perceived Stress. Journal of Health and Social Behavior , Dec., 1983, Vol. 24, No. 4 (Dec., 1983), pp. 385-396

اگر این محصول را قبلا خریده باشید، شما هم می‌توانید در مورد این کالا نظر بدهید. برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.