افکار اضطرابی ولز The Anxious Thoughts Inventory (AnTI)

در این تست، تعدادی از جملاتی که مردم برای توصیف افکار و نگرانی‌هایشان استفاده می‌کنند، آمده است. هر جمله را با دقت بخوانید و با استفاده از گزینه‌های موجود نشان دهید که هر عبارت به چه میزان توصیف‌کننده افکار شما می‌باشد. زمان زیادی را برای هر عبارت صرف نکنید، هیچ پاسخ درست و غلطی وجود ندارد، اولین پاسخی که درباره هر جمله به ذهن‌تان می‌رسد، معمولا دقیق‌ترین پاسخ است.

فراشناخت‌ها یا به عبارتی شناخت درباره‌ شناخت، ساختارهای روانشناختی، افکار و راهبردهایی هستند که توسط آن‌ها به پردازش، تفسیر و کنترل افکارمان می‌پردازیم. افکار فراشناختی در ایجاد و تداوم اختلالات روانی نقش مهمی ایفا می‌کنند. به این صورت که ما باورهای فراشناختی مثبت و منفی داریم مانند «نگرانی درباره‌ی مشکلاتم می‌تواند مرا از آن دور نگه دارد» و یا «نگرانی‌هایم مرا دیوانه می‌کنند». این باورها بر ارزیابی ما از فرایند و محتوای فکری و در نتیجه افکار بعدی، راهبردهای روانشناختی و واکنش‌های رفتاری تاثیر می‌گذارد. برای مثال در اختلال اضطراب فراگیر که فرد مبتلا دائماً و در تمام جنبه‌های زندگی نگرانی دارد؛ این را مثبت ارزیابی کرده و به عنوان راهبرد مقابله‌ای با تهدید‌ها و مشکلات اتخاذ می‌کند. اما این وضع منجر به از کنترل خارج شدن افکار یا باورهای منفی نسبت به خطرناک بودن نگرانی شده و بنابراین فرد به راهبردها و افکار ناسازگارانه و سرکوب یا کنترل افکار روی می‌آورد که  موجب اضطراب بیشتر و ایجاد اختلالات دیگری در ما می‌گردد.
آدرین ولز در سال 1994، یک پرسشنامه‌ خودگزارشیِ چندوجهی برای سنجش نگرانی و افکار اضطرابی از طریق مصاحبه با افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر و پنیک و همچنین ماده‌هایی از پرسشنامه افسردگی بک، وسواس-اجبار مادزلی و اضطراب صفت تهیه کرد. این پرسشنامه شامل سه خرده‌مقیاس «نگرانی اجتماعی» با 8 سوال، «نگرانی سلامتی» و «فرانگرانی» هر کدام با 7 سوال است و به ترتیب باورهای فراشناختی نسبت به موقعیت اجتماعی و در میان جمع بودن، وضعیت سلامتی و دغدغه در مورد آن و همین‌طور افکار در مورد نگرانی را می‌سنجند به خوبی می‌تواند اختلالات اضطرابی خصوصاً اضطراب فراگیر را اندازه‌گیری و پیش‌بینی ‌کند. آزمودنی پاسخ خود را در یک طیف لیکرت چهارگزینه‌ای مشخص می‌کند.

این پرسشنامه مناسب پاسخگویی سنین 17 سال به بالا می‌باشد.

ولز (1994)، همسانی درونی این پرسشنامه را با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای خرده‌مقیاس نگرانی اجتماعی برابر با 0.84، نگرانی سلامت 0.81 و فرانگرانی0.75  گزارش کرد و پایایی خرده مقیاس‌های نگرانی اجتماعی، نگرانی سلامتی و فرانگرانی و همین‌طور پایایی کل را با روش بازآزمایی به ترتیب 0.76، 0.84، 0.77 و 0.80 به دست آورد. همچنین همبستگی بالای میان نمرات خرده‌مقیاس‌ها با ویژگی‌های شخصیتی بیانگر روایی خوب این آزمون می‌باشد.
در ایران نیز، فتی و همکاران(1389)، ساختار عاملی پرسشنامه‌ افکار اضطرابی را از طریق تحلیل عامل اکتشافی مطلوب و روایی همگرا پرسشنامه با استفاده از روش همبستگی میان پرسشنامه افسردگی بک و سلامت روان مثبت معنادار گزارش کردند. میزان همسانی درونی خرده‌مقیاس‌های اضطراب اجتماعی، اضطراب سلامتی و فرانگرانی به ترتیب 0.85، 0.74، 0.81 و ضریب آلفای کل پرسشنامه را 0.91 به دست آوردند. ضریب پایایی را نیز با روش بازآزمایی و دونیمه‌سازی به دست آوردند که به ترتیب برابر 0.92 و 0.89 گزارش شد.

منابع
-ساعتچی، م،  عسکریان ،م ، پاشایی ، ل.(1398).آزمون‌های روانشناختی/جلد2. نشر ویرایش.
-فتی لادن, موتابی فرشته, مولودی رضا, ضیایی کاوه.(1389). کفایت روان سنجی نسخه فارسی «پرسشنامه کنترل فکر» و «پرسشنامه افکار اضطرابی» در دانشجویان ایرانی.‎ روش‌ها و مدل‌های روانشناختی. ج1. ش1.


-Wells, A. (1994). A multi-dimensional measure of worry: Development and preliminary validation of the Anxious Thoughts Inventory. Anxiety, Stress and Coping, 6(4), 289-299.

اگر این محصول را قبلا خریده باشید، شما هم می‌توانید در مورد این کالا نظر بدهید. برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.