باورهای کارآمدی تدریس ریاضی معلمان

هدف این تست ارزیابی باورهای کارآمدی تدریس ریاضی معلمان است. لطفا سوالات را با دقت خوانده و گزینه‌ای را که بیشتر به شما مرتبط است انتخاب کنید.

نخستین هدف معلم كارآمد این است كه در دانش‌آموزان انگیزه ایجاد كند تا تلاش كنند در یادگیری‌شان از منابعی كه در اختیار دارند استفاده کرده و تنها به معلم متكی نباشند. دانش‌آموزانی كه بتوانند به چنین استقلال فكری برسند پس از اتمام تحصیل قادر خواهند بود بدون معلم به تحصیل ادامه دهند و آن‌هایی كه تنها به معلم متكی بوده‌اند قادر به انجام این كار نیستند. معلم باتجربه می‌داند كه اگر بنا باشد در دانش‌آموزان انگیزه ایجاد كند باید مطالب بسیاری علاوه بر كتاب‌های درسی آموزش دهد. در مدارس با دانش‌آموزانی مواجه هستیم كه نیاموخته‌اند چگونه بخوانند تا بفهمند و بدون درك مطلب نیز علاقه به‌وجود نخواهد آمد.
پرسشنامه باورهای کارآمدی تدریس ریاضی معلمان که توسط انکس و همکاران طراحی و معرفی شد، دارای 21 سوال بوده و هدف آن ارزیابی باورهای کارآمدی تدریس ریاضی معلمان و خرده مقیاس‌های آن است.

انکس و همکاران ( 2000) آلفای کرونباخ خرده مقیاس ها را به ترتیب برای PMTE 0.88 و برای MOTE   0.77  گزارش کردند.  تحلیل فاکتورهای تاییدی نیز نشان داد که دو خرده مقیاس از یکدیگر مستقل هستند، که تاییدکننده روایی سازه کل پرسشنامه می‌باشد (به نقل از فرمانی و خامسان، 1390). برای بررسی همسانی درونی پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده شد که آلفای کل پرسشنامه 0.73  و آلفای خرده مقیاس کارآمدی شخصی 0.8 و آلفای خرده مقیاس انتظار نتایج تدریس  0.66  گزارش شده است (فرمانی و خامسان، 1390).

منابع
-فرمانی،سعید ؛ خامسان، احمد. (1390). اعتباریابی پرسش‌نامة باورهای کارآمدی تدریس ریاضی در دانشجو معلمان دورة ابتدایی. فصلنامه نوآوری در مدیریت آموزشی . مقاله 1، دوره 6، شماره 4، پاییز 1390، صفحه 29-11 .


-Enochs, L. G., Smith, P. L., & Huinker, D. A. (2000). Establishing factorial validity of the mathematics teaching efficacy beliefs instrument. School Science and Mathematics, 100(4), 194-202

اگر این محصول را قبلا خریده باشید، شما هم می‌توانید در مورد این کالا نظر بدهید. برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.