کمال‌گرایی اهواز Ahvaz Perfectionism Scale (APS)

عبارات ایت تست را مطالعه کرده و یکی از گزینه‌ها را که بهترین توصیف از ویژگی‌های شخصیتی شماست را انتخاب کنید. دقت کنید که در پاسخ دادن وسواس به خرج ندهید و اولین گزینه‌ای که به نظرتان می‌رسد معمولاً گزینه‌ی صحیح-تری است. مدت زمان پاسخگویی 10 دقیقه می‌باشد.

پِرفکتشنیسم (Perfectionism) را شاید بهتر باشد «کامل‌گرایی» یا «تمایل به کامل‌بودن» تعریف کرد و از کمال‌گرایی متمایز دانست. بدین معنی که در پِرفکتشنیسم یا کامل‌گرایی،  با معیارهای غیرواقع‌بینانه‌ای روبه‌رو هستیم، که ما را تحت فشار قرار می‌دهد. نکته‌ جالب توجه این جا است که در «کامل‌گرایی» آن‌چنان که باید، تلاشی در راستای تحقق اهداف و معیارها صورت نمی‌گیرد؛ و اگر‌چه بسیار هدف‌مند در جهت  تحقق معیارها و اهداف تلاش کنیم، به دلیل در نظر نگرفتن شرایط و امکانات و غیرواقع‌ بودنِ آن‌ها، به احتمال زیاد، در بسیاری از موارد برآورده نمی‌شوند و راضی نخواهیم بود. همچنین به دنبال برآورده‌نشدن معیارها به تحقیر و سرزنش خودمان دست می‌زنیم. توجه‌انتخابی و تعمیم اِفراطی شکست‌ها، ارزیابی سخت‌گیرانه از خود و تفکر همه یا هیچ، بخشی از مشکلات فرد کامل‌گرا است؛ حال آن که «کمال‌گرایی» در معنای درست لُغوی آن، به معنای تمایل و گرایش به کمال و رشدشخصی است که هیچ یک از ویژگی‌های پرفیکتشنیسم را ندارد. اما به هر حال در بسیاری از متون و هم‌چنین در استفاده‌ عمومِ مردم و همین‌طور روانشناسان، از پرفکتشینیسم تحت‌عنوان «کمال‌گرایی یا کمال‌طلبی» استفاده می-شود. برخی روانشناسان نیز میان این دو وجه، با عبارات «کمال‌گرایی سازگارانه» و «کمال‌گرایی ناسازگارانه» تمایز قائل می‌شوند. کمال‌گرایی‌سازگارانه وجه سالم سازه‌ کمال‌گرایی است که فرد در راه رسیدن به معیارهای واقع‌بینانه تلاش می‌کند، و نه به دنبال بی‌نقص‌بودن بلکه به دنبال این است که هر روز بهتر از دیروز باشد و به فردی بهتر از خودِ دیروزش تبدیل شود ؛ عزت‌نفس خود را از دست نمی‌دهد و با عملکردهای شغلی، تحصیلی و بهزیستی ‌روانشناختی ارتباط مثبت دارد.  در نقطه‌ مقابل کمال‌گرایی‌ناسازگار قرار دارد که فرد به دنبال کامل و بی‌نقص بودن خود و کارها است، از آن‌جایی که هیچ چیز کامل و بی‌نقصی وجود ندارد، سرخورده شده، عزت‌نفس خود را از دست می‌دهد، و موجب افت عملکرد شخص می‌شود؛ و در بهزیستی‌روانشناختی و  سلامت‌‌روان تاثیر منفی می‌گذارد؛ افسردگی، اضطراب، وسواس‌ در آن‌ها بسیار مشاهده می‌شود. کمال‌گرایی ناسازگار یا میل به کامل‌بودن نه تنها در مورد خودِ شخص، بلکه در روابط بین‌فردی او نیز اثر گذاشته و موجب انتظارات بالا از اطرافیانش،و تخریب و سرزنش آن‌ها و در نتیجه مشکلات رابطه‌ای می‌گردد. مانند والدی که معیارهای کمال‌گرایانه‌ خود را در مورد فرزندش به کار می‌برد  و فشار مضاعف به او وارد می‌کند. کمال‌طلبی منفی یا ناسازگار در سال‌های اخیر روبه افزایش است.
مقیاس کمال‌گرایی اهواز (APS)  در سال 1378، توسط نجاریان، عطاری و زرگر، به منظور سنجش سازه‌ی کمال‌گرایی، در مقیاسی متناسب با فرهنگ، تهیه گردید. برای ساخت این مقیاس، ابتدا ماده‌های مربوطه را از مصاحبه‌های بالینی و آزمون‌های روانشناختی مختلفی مانند MMPI، اضطراب اسپیلبرگر، وسواس فکری‌_عملی-مادزلی و .. استخراج کردند. ماده‌های اولیه پس از ویراستاری و اصلاح به 95 مورد رسید؛ و پس از بررسی و تحلیل عوامل، در نهایت به 27 ماده رسید. پاسخ سوالات در یک طیف لیکرت چهارگزینه‌ای شامل: «هرگز»، «به‌ندرت»، «گاهی»، «اغلب‌اوقات» قرار گرفته است. این مقیاس مناسب پاسخ‌گویی گروه‌سنی بزرگسال است.

در پژوهش سازندگان این مقیاس، نجاریان، عطاری و زرگر (1378)؛ برای سنجش همسانی درونی مقیاس APS از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. ضرایب آلفا برای کل نمونه 0.895، برای آزمودنی‌های دختر 0.898 و آزمودنی‌های پسر 0.888 گزارش شد. پایایی مقیاس APS توسط بازآزمایی(آزمون و آزمون مجدد) به فاصله‌ی چهار هفته بر روی 190 دانشجو انجام شد و نتایج برای آزمودنی‌های کل 0.68، آزمودنی‌های دختر 0.69 و آزمودنی‌های پسر 0.67 به دست آمد.
اعتبار این مقیاس از طریق  محاسبه ضرایب همبستگی مقیاس APS  با مقاس عزت‌نفس کوپراسمیت و مقیاس الگوی رفتاری تیپ A و خرده‌مقیاس شکایت جسمانی SCL90‌_R رضایت‌بخش و معنی‌دار گزارش شد
در پژوهش حمیدی و قیطاسی(1390)،  در بررسی و مقایسه‌ی کمال‌گرایی، تعلل‌پذیری و مسئولیت‌پذیری در دانشجویان، پایایی مقیاسAPS با دو روش آلفای کرونباخ و تنصیف محاسبه شد که نتایج آن برای کل مقیاس به ترتیب برابر 0.86 و 0.80 به دست آمد. اعتبار این مقیاس (کمال‌گرایی اهواز) از طریق هم‌بسته بودن با پرسشنامه‌ مسئولیت‌پذیری، مطلوب گزارش شد.

منابع
- حمیدی، ف، قیطاسی، م.(1390). مقایسه کمال‌گرایی، تعلل و مسئولیت‌پذیری در دانشجویان مراکز تربیت معلم شهر اهواز به تفکیک جنس. فصلنامه فرهنگی_تربیتی زنان و خانواده. سال ششم. شماره18.
- نجاریان، ب، عطاری، ی.ع، زرگر، ی.ا.(1378). ساخت و اعتباریابی مقیاسی برای سنجش کمال‌گرایی. مجله علوم-تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهیدچمران اهواز. دوره سوم، سال پنجم. شماره‌های 3و 4. 33-58.

اگر این محصول را قبلا خریده باشید، شما هم می‌توانید در مورد این کالا نظر بدهید. برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.