استرس پس از سانحه می‌سی‌سی‌پی

لطفا عبارات را به‌دقت خوانده و گزینه‌ای را که بیشتر توصیف‌کننده حالات شما می‌باشد، انتخاب کنید.

اختلال استرس پس از حادثه در طبقه تشخیصی و آماری در شمار اختلالات اضطرابی است و در همان سطح، اختلالی است که پس از مواجهه فرد با یک موقعیت تنش‌زای به‌شدت آسیب‌زا و در صورت تجربه مستقیم توسط فرد ظاهر می‌گردد و در این صورت فرد با یادآوری‌های برگشت‌کننده و رویاهای پریشان‌کننده مزاحم مواجه می شود. 
برای سنجش این اختلال دو نسخه تست ساخته شده است که به دو موقعیت کلی اشاره دارند؛ نخست مقیاس استرس پس از حادثه جنگ کینی 1988 و استرس شهروندی توسط نوریس پریلا در 1996 که این مقیاس بر اساس مقیاس اول منهای موقعیت جنگ ساخته شده است و دارای 17 گویه می‌باشد. این مقیاس توسط دکتر گودرزی در سال 1382 ترجمه و هنجاریابی شد. گودرزی اصل نسخه را از بوستون آمریکا و مرکز اختلال تنیدگی می‌سی‌سی‌پی در یافت کرده است. این آزمون یک مقیاس خود گزارشی بوده و سازندگان آن گروه سنی خاصی را ذکر نکرده‌اند.

بلچارد و همکاران (1996) اعتبار این آزمون را بر اساس ضرایب همسانی درونی 0.93  به دست آورده‌اند. گودرزی(1382) اعتبار این مقیاس را به روش آلفای کرونباخ 0.93 به دست آورده است. شفیعی کمال آبادی و همکاران (1393) پایایی این مقیاس به روش آلفای کرونباخ 0.97 به دست آوردند. بشر پور و همکاران (1397) پایایی این مقیاس را به روش دو نیم کردن 0.92 و روایی آن را  0.82 ارزیابی کرده است. امیرپور و همکاران(1394) اعتبار این مقیاس را 0.82 گزارش کرده‌اند. همچنین بشر پور و همکاران (1398) در پژوهش دیگری پایایی این مقیاس را به روش دو نیم کردن 0.92 و روایی آن را 0.82 ارزیابی کردند.

منابع
-امیرپور، ب.، و مرآتی، م. (1394). مقایسه خصومت و اختلالات خواب در میان دانشجویان رشته پرستاری با اختلال استرس پس از سانحه. علوم اعصاب شفای خاتم, 3(4), 41-48. 
-بشرپور، س.، و امانی، ش.، و احمدی، ش. (1397). تاثیر مواجهه درمانی روایتی بر بهبود کیفیت زندگی زنان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه مرتبط با سرطان. فرهنگ مشاوره و روان درمانی (فرهنگ مشاوره), 9(36 ), 77-94. 
-بشرپور، س.، و امانی، ش.، و نریمانی، م. (1398). اثربخشی مواجهه درمانی روایتی بر بهبود علائم پس آسیبی و واکنش پذیری بین فردی در بیماران مبتلا به سرطان. آرشیو توانبخشی (توانبخشی), 20(3 ), 230-241. 
-شفیعی کمال آبادی, مرضیه, بیگدلی, ایمان اله, علوی, کاوه, کیان ارثی, فرحناز. (1393). بررسی شیوع اختلال استرس پس از سانحه و همبودی آن با اختلالات شخصیت در بین جانبازان شهر تهران. روان شناسی بالینی, 6(1)
-گودرزی، م. (1382). بررسی اعتبار و روایی مقیاس اختلال تنیدگی پس از ضربه می سی سی پی (اشل). مجله روانشناسی, 7(2 (پیاپی 26)), 153-178. -Blanchard EB, Jones-Alexander J, Buckley TC, Forneris CA. Psychometric properties of the PTSD Checklist (PCL). Behav Res Ther. 1996 Aug;34(8):669-73.

اگر این محصول را قبلا خریده باشید، شما هم می‌توانید در مورد این کالا نظر بدهید. برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.