تعهد سازمانی آلن و مایر

یکی از علایق جدی سازمان‌ها مطالعه و بررسی بر روی مفاهیمی چون تعهد سازمانی است زیرا سطوح پایین تعهد سازمانی یکی از عوامل جدی ترک سازمان، رفتار غیبت و در سطوح بالا منجر به بهبود عملکرد و افزایش بهره‌وری سازمانی است. وجود یک نیروی انسانی متعهد علاوه بر محسنات ذکر شده وجهه سازمان را در بیرون تقویت کرده و موجب رشد و توسعه کل سازمان می‌گردد.  
تعاریف مختلفی از تعهد سازمانی ارائه شده است اگر بخواهیم به‌صورت ساده آن را بیان کنیم؛ درواقع تعهد سازمانی پذیرش ارزش‌های سازمان و درگیر شدن در سازمان می‌باشد. به‌عبارت دیگر تعهد سازمانی نوعی ارتباط نگرشی رفتاری با رسالت‌های سازمان است .آلن و مایر (1993) تعهد سازمانی را از سه جهت عاطفی، هنجاری و مستمر بررسی می‌کنند. به‌عقیده آن‌ها تعهد عاطفی وابستگی و درگیری عاطفی فرد و نوعی تعیین هویت با سازمان است، همچنین منظور از تعهد هنجاری اعتقاد اخلاقی است که فرد بر اساس هنجارها وظیفه خود را فعالیت در سازمان می‌داند و در آخر اساس تعهد مستمر منجر به ماندگاری و فعالیت وی در سازمان می‌گردد.

تحقیقات زیادی در مورد تعهد سازمانی صورت گرفته است و تعهد سازمانی را با عوامل مختلفی مانند عملکرد و نگرش شغلی، کیفیت زندگی کاری، جو سازمانی، یادگیری سازمانی و ... مرتبط دانسته‌اند. به طور کلی می‌توان مولفه‌های اصلی تعهد سازمانی را این‌گونه تفکیک کرد:
1. اعتقاد نسبت به سازمان
2. پذیرش اهداف سازمانی
3. تلاش برای رسیدن به استراتژی های سازمانی
4. تمایل به بقاء

یکی از روش‌های تشخیص تعهد سازمانی اعضای یک سازمان سنجش آن توسط آزمون‌ها و منابع رسمی اعتبارسنجی شده است. یکی از معتبرترین و رایج‌ترین آزمون‌ها پرسش‌نامه آلن و مایر می‌باشد.
آلن و مایر هرچند تلاش‌های خود را برای ساخت این پرسشنامه در سال 1978 آغاز کردند ولی برای اولین بار در سال 1990 این آزمون را منتشر نمودند. آن‌ها برای جمع‌آوری داده از دو نمونه پرستاران و دانشجویان استفاده کردند و برای دو سال متوالی بر روی این نمونه‌ها به تحقیق پرداختند. نکته جالب در تحقیقات آن‌ها و نمونه‌ای که با آن این آزمون را برای نخستین بار اجرا کردند آن است که بیشتر نمونه‌های آن‌ها زنانی با میانگین سنی 21 سال بوده است.

طبق پژوهش آلن و مایر میزان ضریب روایی و اعتبار خرده مقیاس‌ها به روش آلفای کرونباخ طبق جدول زیر می‌باشد.

 

این آزمون بارها مورد اعتبارسنجی قرار گرفته است یکی از جدیدترین اعتبارسنجی‌ها در پژوهش هاجر براتی و همکاران (1393) صورت گرفته و میزان پایایی بعدعاطفی 0.76 ، بعد مستمر 0.73 و بعد هنجاری 79/0 گزارش شده است. همچنین در تحقیقات زرگرباشی وهمکاران (1394) اعتبار هر خرده مقیاس ضریب آلفای کرونباخ تعهد عاطفی 0.89، مستمر 86/0، هنجاری0.78 گزارش شده است. در پژوهش کریمی و شاهدوستی (1397) آلفای کرونباخ کل 0.94 گزارش شده است. در پژوهش کشاورز (1390) روایی پرسشنامه به تایید 15 نفر از متخصصان رسیده و پایایی آن 0.87 گزارش شده است. در تحقیقات اسماعیل‌زاده و عابدینی (1388) روایی و پایایی 0.60 الی 0.75 گزارش شده است. رجبی و همکاران(1391) نیز آلفای کرونباخ 0.92 را گزارش کرده اند.
و در آخر نودهی و همکاران (1393)  ﺿﺮﯾﺐ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ اﯾﻦ آزمون را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮاي اﺑﻌﺎد ﻫﻨﺠﺎري، ﻋﺎﻃﻔﯽ و ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 0.97 و 0.58 و 0.37 و رواﯾﯽ ﻫﺮﯾﮏ از ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎي ﺗﻬﻌﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺑﻌﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻫﻨﺠﺎري 0.58، ﻋﺎﻃﻔﯽ 0.88 و ﻣﺴﺘﻤﺮ 0.28 گزارش کرده‌اند‌.
 

منابع
-براتی, هاجر, عریضی, حمیدرضا, نوری, ابوالقاسم, پروین, عزیز. (1392). اعتبار همزمان پرسشنامه های تعهد سازمانی آلن و مایر(1990) و بالفور و وکسلر(1996) و بررسی رابطه تعهد سازمانی با سلامت روان. فصلنامه روان شناسی تحلیلی شناختی. 4(14), 87-94.
-زرگرباشی سهیل و کامرانی محسن(1394) بیات محمد. ﻛﺎﺭﺑﺴﺖ ﻣﺪﻝ ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺁﻟﻦ ﻭ ﻣﻴﺮ ﺩﺭ ﺍﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨﺪﻱ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ. کنفرانس بین المللی برق
-ساعتچی؛ محمود .کامکاری؛کامبیز .عسکریان؛ مهناز .آزمونهای روان شناختی .نشر ویرایش .1389
-عابدینی، ص.، و اسمعیل زاده، ع. (1388). بررسی رابطه تعهد سازمانی با کیفیت زندگی کاری کارکنان بیمارستان شهید مدنی تبریز. مطالعات جامعه شناسی, 1(2), 115-132. 
-کریمی سعید، شاه دوستی مریم. بررسی نقش میانجی تعهد سازمانی در رابطه میان سرمایه اجتماعی و انگیزش شغلی با عملکرد شغلی در سازمان جهاد کشاورزی استان همدان. تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران (علوم کشاورزی ایران). 1397 شماره 4 :703-717 
-کشاورز، ل. (1391). تدوین مدل ارتباطی بین هوش هیجانی مدیران و تعهد سازمانی کارکنان سازمان ورزش شهرداری تهران. پژوهش های مدیریت ورزشی و علوم حرکتی, 2(4), 47-57. 
-نودهی, حسن, رشیدی, علی, خلیلی, علی, مهرآور گیگلو, شهرام. (1393). رابطه خود کنترلی و منبع کنترل با تعهد سازمانی در کارمندان اداره آموزش و پرورش سبزوار. پژوهش‌های رهبری و مدیریت آموزشی 1(1), 49-66:-Meyer, J. P., Allen, N. J., & Smith, C. A. (1993). Commitment to organizations and occupations: Extension and test of a three-component conceptualization. Journal of Applied Psychology, 78(4), 538–551.  
-Allen, N.J & Meyer, J. P. (1990). The measurement and antecedents of Affective, continuance, and normative commitment to the organization.  Journal of Occupational Psychology, 63, 1-18.

اگر این محصول را قبلا خریده باشید، شما هم می‌توانید در مورد این کالا نظر بدهید. برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.