افسردگی نوجوانان کوتچر Kutcher Adolescent Depression Scale (KADS-II)

لطفا سوالات این تست را با توجه به در نظرگرفتن حالات روحی خود (حالات روحی که معمولاً در اکثر روزها بر شما غلبه داشته) در یک هفته گذشته پاسخ دهید.

افسردگی از شایع‌ترین اختلالات در دنیا است که زندگی بسیاری از افراد را تحت تاثیر قرار می‌دهد و بخش‌های مختلف زندگی از جمله عملکردهای جسمی، هیجانی، رفتاری، و عملکردهای شغلی، اجتماعی را تحت شعاع قرار می دهد. افسردگی علل مختلفی می‌تواند داشته باشد؛ از جمله: علل ژنتیکی، بدتنظیمی انتقال‌دهنده‌‌های عصبی در بدن، عوامل محیطی مانند مواجهه با سوگ، فقدان، شکست و... .

 از علائم افسردگی می‌توان به پایین بودن خلق در اکثر روزها، کسل و بی‌حوصله بودن، افت عملکرد و عدم لذت بردن از فعالیت‌هایی که پیش از این لذت‌بخش بودند، کم اشتهایی یا پراشتهایی، بدتنظیمی کیفیت و مدت خواب اشاره کرد. مشکلات افسردگی گاهی در نوجوانان بغرنج‌تر می-شود زیرا ممکن است به اختلالاتی مانند اضطراب، سوءمصرف مواد، اختلالات سلوک و مشکلات روانی اجتماعی از جمله کاهش عزت‌نفس، افت عملکرد تحصیلی، مشکلات میان فردی و گاهی پرخاشگری (خصوصاً در پسران) در آن ها شود. بر اساس مطالعات انجام شده؛ 20 تا 60 درصد نوجوانان در طول زندگی خود نشانه‌های خلق افسرده را تجربه می‌کنند. در ایران نیز میزان افسردگی در نوجوانان 10 تا 70 درصد گزارش شده است که ناشی از فاکتورهای مختلف می‌باشد. پژوهشگران گزارش کرده‌اند که با شروع بلوغ و رسیدن به سن نوجوانی، افسردگی نیز افزایش می‌یابد که این میزان در دختران چشمگیرتر است. عوامل روانشناختی متعددی می‌تواند در ایجاد افسردگی در نوجوانان دخیل باشد مانند، خودکارآمدی، عزت‌نفس ، ناامیدی و  موارد دیگری که تحقیقات مختلف بدان اشاره کرده است.

مقیاس‌های معروفی برای سنجش افسردگی وجود دارد. از جمله؛ مقیاس افسردگی بک و همیلتون. اما همان‌طور که کوتچر در مقاله‌ خود بدان اشاره می‌کند، این مقیاس‌ها در تشخیص افسردگی در نوجوانان ضعف‌هایی دارند (کوتچر،1989). مقیاس افسردگی نواجوانان کوتچر، یک ابزار خودگزارشی است که توان بالایی در تشخیص سطوح مختلف افسردگی و یافتن نقطه برشی برای تمایز بین افسرده‌ها و غیرافسرده‌ها دارد. این مقیاس ابزار مفیدی جهت سنجش افسردگی در نوجوانان با دامنه‌ی سنی ۱۲ تا ۲۰ سال، در سه فرم ۶ سوالی، ۱۶ سوالی و ۱۱ سوالی، می‌باشد و در مقایسه با سایر ابزارهای سنجش افسردگی در نوجوانان و کودکان، بیشترین قدرت تشخیص و تمایز افسرده‌ها از غیرافسرده و شدت افسردگی را دارد. مقیاس ۱۱ سوالی افسردگی در نوجوانان کوتچر در سال (۲۰۰۲)، ساخته شد که شدت افسردگی را می‌سنجد.


هر چند که طبق شواهد پژوهشی این مقیاس از بهترین مقیاس سنجش افسردگی(از میان سایر مقیاس‌های افسردگی موجود) در نوجوانان می‌باشد، اما با توجه به گویه‌های طرح شده در پرسشنامه و سنجش حالات خلقی که احتمالاً به‌طور معمول در میان نوجوانان به دلیل حساسیت‌های بلوغ وجود دارد، (مانند پرخاشگری، احساس خستگی، تحریک-پذیر بودن، کاهش تمرکز بر مطالب درسی و..)، تمایز آن با حالات خلقی نشانگر افسردگی خیلی تمایز دقیقی نیست که این مورد میتواند از نقاط ضعف پرسشنامه شمرده شود.

تحلیل‌های آماری مشخص کردند که آزمون کوتچر بالاترین قدرت تشخیصی را دارا است. همچنین طبق شواهد پژوهشی همبستگی بالایی با مقیاس‌های مشابه دارد. در پژوهش گسیند و همکاران (۲۰۱۴)، ضریب آلفای کرونباخ این مقیاس 0.90 و اعتبار پرسشنامه با استفاده از روش دونیمه‌سازی 0.87 به دست آمده است.
در ایران، در پژوهش حبیبی و همکاران (۱۳۹۴)، در بررسی ویژگی‌های روانسنجی مقیاس افسردگی نوجوانان کوتچر (فرم ۱۱ سوالی)، روی نمونه‌ی ۴۰۰ نفری، ساختارعاملی تاییدی مطلوب و پایایی این مقیاس با استفاده از آلفای کرونباخ 0.83، و رضایت بخش گزارش شده است.

منابع
-حبیبی م، حامدی‌نیا ا ، عسگری‌‌نژاد ف، خلقی ح. (۱۳۹۴).ویژگی‌های روانسنجی مقیاس افسردگی کوتچر در دانش-آموزان. پژوهش‌های کاربردی در روان‌شناسی و علوم تربیتی.سال دوم. ش۴. ۱۵-۲۸
-ساعتچی م، عسگریان م ، پاشایی ل. (۱۳۹۸). آزمون‌های روانشناختی ۲.نشر ویرایش.


-Gesinde A. M. (2014). Prevalence and gender difference in self-report depressive symptomatology among Nigerian university students: implication for depression counselling. The counsellor,33(2), 129-140.
-Kutcher S.P, Marton P, (1989). Utility Of The Beck Depression Inventory With Psychiatrically Disturbed Adolescent Outpatients. Can. J. Psychiatry Vol. 34, March 1989.

اگر این محصول را قبلا خریده باشید، شما هم می‌توانید در مورد این کالا نظر بدهید. برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.