پرخاشگری باس و پری

لطفا سوالات را با دقت بخوانید و گزینه‌ای را که بیشتر به شما مربوط است انتخاب کنید.

پرخاشگری یکی از مفاهیم و هیجانات ثانویه پیچیده در انسان می‌باشد. این هیجان علاوه بر این‌که تحت تاثیر عوامل موقعیتی و روانی قرار دارد، تحت تاثیر عوامل ژنتیکی و زیست‌شناختی نیز می‌باشد. از همین‌رو می‌توان علت اصلی بروز پرخاشگری را به عنوان روشی به جهت رویارویی با مشکلات روزمره و از جهت دیگر نقص در رمزگردانی، تفسیر موقعیت، انتخاب هدف، تولید راهبرد و ارزیابی پاسخ دانست.

برخی از دانشمندان علوم روانشناسی پرخاشگری را رفتاری به‌جهت آسیب رساندن به دیگری تعریف می‌نمایند که می‌تواند به‌صورت فیزیکی و کلامی نمود پیدا کند و می‌تواند منجر به پیامدهایی مانند ترس، تحریک، از دست دادن کنترل ( خروج از شرایط عادی)، احساس گناه وتنهایی شود.
با توجه به رواج روزانه‌ی رفتارهای پرخاشگرانه در کشور و افزایش تبعات غیر قابل جبران این واکنش رفتاری، در کنار مشکلات عدیده‌ای که برای سلامت روان عمومی جامعه به همراه دارد؛ شناخت و سنجش آن از اهمیت بسیاری برخوردار است. از این‌رو دانشمندان علوم رفتاری به ساخت آزمون‌هایی برای سنجش دقیق و کمی این رویداد روانی پرداخته‌اند. یکی از نخستین تلاش‌ها متعلق به باس و پری می باشد که در سال 1992 پرسشنامه خود را با اقتباس از مولفه های باس و دورکی در سال 1957 و سیگل در سال 1986 ابداع کردند. این پرسشنامه چهار عامل اصلی پرخاشگری که شامل پرخاشگری بدنی، پرخاشگری کلامی، خشم و کینه‌توزس است را مورد سنجش قرار می‌دهد.
باس و پری نخستین بار این آزمون  را با 53 سوال و در میان دانشجویان به اجرا درآوردند. گروه اول شامل 406 نفر برای تحلیل عوامل به روش ابلیمین، گروه دوم 448 نفر به روش تاییدی و گروه آخر 399 نفر به روش اکتشافی تحلیل کردند و در نهایت 29 سوال را به عنوان پرسش های اصلی انتخاب نمودند.

در تحقیقات باس و پری به جهت بررسی پایایی به روش بازآزمایی و پس از 9 هفته ضریب همبستگی چهار مولفه 0.80، 0.76، 0.72 و 0.72 گزارش گردیده است. روایی گزارش شده در مقاله اصلی نیز برای هر یک از عوامل 0.80، 0.76 ،0.72 و 0.72 می‌باشد. همچنین همسانی درونی آن نیز 0.89 گزارش شده است. در پژوهش فلستن و هیل(1999) نیز چهار مقیاس آن دارای ضرایب آلفا 0.72 تا 0.85 گزارش شده است که نشان دهنده همسانی درونی کافی و ضرایب آزمایش مجدد 0.72 تا 0.80 است که از قابلیت اطمینان قابل قبولی برخوردار است.
محمدی (1385) در پژوهش خود مبنی بر بررسی مقدماتی شاخص‌های روانسنجی پرسشنامه باس و پری؛ اعتبار آن را به روش بازآزمایی بین 0.61 الی 0.74 و به روش تصنیفی 0.73 و همسانی درونی بر اساس آلفای کرونباخ 0.89 گزارش کرده است. در تلاش دیگری سامانی(1386) در پژوهش خود روایی سازه این پرسشنامه را تایید و همسانی درونی عوامل به دست آمده از تحلیل عاملی، ضریب آلفای کرونباخ 0.83، 0.79، 0.77،  و 0.70 گزارش نموده است. همچنین بر اساس بازآزمایی و محاسبه  ضریب همبستگی گشتاوری در فاصله زمانی دو هفته ضریب پایایی عواما را 0.74، 0.78، 0.68 و 0.68 گزارش نموده است. رحیمی و همکاران (1391) نیز در پژوهش خود اعتبار پرسشنامه را بر اساس سه روش آلفای کرونباخ، بازآزمایی و تصنیف به ترتیب 0.89، 0.78 و 0.73 گزارش کرده‌اند.

منابع
-رحیمی احمدآبادی، س.، و آقامحمدیان شعرباف، ح.، و مدرس غروی، م.، و کارشکی، ح. (1393). بررسی اثربخشی گروه درمانی شناختی رفتاری در کاهش خشم مبتلایان به ضربه سر. مجله علمی پزشکی قانونی, 20(2 (مسسل 70)), 37-45. 
-سامانی، س. (1386). بررسی پایایی و روایی پرسش نامه پرخاشگری باس و پری. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار), 13(4 (پیاپی 51)), 359-365. 
-محمدی، ن. (1385). بررسی مقدماتی شاخص های روان سنجی پرسشنامه پرخاشگری باس - پری. علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز, 25(4 (پیاپی 49) (ویژه نامه علوم تربیتی)), 135.


-Buss, A. H., & Perry, M. (1992). The Aggression Questionnaire. Journal of Personality and Social Psychology, 63(3), 452–459.
-Gary Felsten, Virgil Hill,Aggression Questionnaire hostility scale predicts anger in response to mistreatment,Behaviour Research and Therapy,Volume 37, Issue 1,1999,Pages 87-97,

اگر این محصول را قبلا خریده باشید، شما هم می‌توانید در مورد این کالا نظر بدهید. برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.