سبک های فرزندپروری بامریند Baumrind's parenting style questionnaire

لطفا پس از خواندن هر عبارت، میزان موافقت خود را با هر گویه مشخص کنید. سعی کنید هیچ سوالی را بدون پاسخ نگذارید. وقتتان را با فکر کردن برای هر سوال تلف نکنید، اولین پاسخی که به دهن‌تان می‌رسد را انتخاب کنید.

رابطه میان والدین و فرزندان، از مهم‌ترین عوامل در رشد و تحول به‌شمار می‌آید. زیرا خانواده اولین کانون اجتماعی ‌کردن کودکان به حساب می‌آید، پس نقش موثری که در رشد روانی، تحولی و اجتماعی کودکان دارد برکسی پوشیده نیست.
حمایت والدین از فرزندان، در بستر رابطه‌ای گرم و مراقبت‌کننده لازمه‌ی شکل‌گیری نگرش‌ها و رفتارهای اجتماعی و به طور کلی بهزیستی روانی تحولی کودک می‌باشد. پژوهش‌هایی که در زمینه‌ی تاثیر نقش والدین انجام شده‌اند، فرزندپروری را به عنوان مهم‌ترین عامل معرفی کرده‌اند. سبک‌های فرزندپروری، بیانگر چگونگی روابط عاطفی و الگوی ارتباط کلی والدین با فرزندان می‌باشد. 
در زمینه سبک‌های فرزندپروری نظریات بسیاری مطرح شده که مهمترین آن‌ها، نظریه‌ی فرزندپروری بامریند می‌باشد
این آزمون یک پرسشنامه خودگزارشی است که سبک فرزندپروری مقتدر، مستبد و آسان‌گیر، در والدین کودکان  4‌ تا 12 ساله تعیین می کند. این مقیاس که در سال 1971 توسط بامریند با 62گویه (عبارت) طراحی شد، در سال 1995 توسط روبینسون، ماندلکو، اولسن و هارت مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت و در سال 2001، فرم کوتاه شده و کارآمدتری را ارائه دادند (اوندر و گولی،2009). پرسشنامه فرزندپروری بامریند دارای 30 گویه است که 10 گویه آن به سبک مقتدر، 10گویه به سبک مستبد و 10 گویه دیگر به سبک آسان‌گیر مربوط می‌شود. والدین پاسخ مورد نظر خود را در یک طیف لیکرت 5 درجه ای از؛ کاملا موافقم،موافقم، تقریبا مخالفم، مخالفم و کاملا مخالفم انتخاب می‌کنند.
سبک‌های فرزندپروری تحت تاثیر فرهنگ بوده و به همین دلیل در فرهنگ‌ها و کشورهای مختلف ترجمه و هنجارسازی شده است. در ایران فرم اصلی این آزمون را اسفندیاری در سال 1974 ترجمه و با همراهی متخصصان روانشناسی اصلاحات لازم را به عمل آورده و عبارت‌های دیگری را نیز  به آن افزوده است. همچنین بعد از آن نسخه‌های دیگری از سبک های فرزندپروری طراحی و در ایران هنجاریابی شد (مینایی، 1396).  ترجمه مبهم برخی گویه‌ها و همچنین وارد نکردن معیارها و هنجارهای فرهنگی و خانوادگی در پرسشنامه خصوصا در سال‌های اخیر و با توجه به تغییرات فرهنگی، اجتماعی، سیستمی و آموزشی در ایران را می‌توان از نقاط ضعف فرم فارسی این پرسشنامه دانست، علاوه بر این محدود کردن شیوه‌های فرزندپروری به‌تنها سه سبک از جمله موارد مورد انتقاد برخی پژوهشگران می‌باشد (صدر1397 و مینایی 1396).

پایایی
در پژوهش اوندر و گولی(2009) ؛ پایایی فرم اصلی پرسشنامه فرزندپروری بامریند با استفاده از آلفای کرونباخ در خرده مقیاس‌های مسبتد، مقتدر و آسان‌گیر  به تریتب 0.81، 0.83، 0.65 بیان شده است.
بورای (1991)؛ برای محاسبه پایایی از روش بازآزمایی استفاده کرد و نتایج را در هر خرده مقیاس به این ترتیب به دست آورد: شیوه مقتدرانه مادر، 0.81، برای شیوه مستبدانه مادر 0.86، برای شیوه آسان‌گیر مادر 78/0 و شیوه آسان‌گیر پدر 77/0، شیوه مستبدانه پدر 85/0 و شیوه مقتدرانه پدر 92/0. همچنین ثبات درونی را با استفاده از آلفای کرونباخ، برای شیوه آسان‌گیرانه مادر 75/0، شیوه مستبدانه مادر 85/0 و شیوه مقتدرانه مادر 0.82 و برای شیوه آسان‌گیر پدر 0.74، شیوه مستبدانه پدر 0.87 و شیوه مقتدرانه پدر 0.85 محاسبه نموده است.
در پژوهش اسفندیاری(1374) ( به نقل از موذنی1393)؛ بر روی شیوه های فرزندپروری مادران کودکان مبتلا به اختلال رفتاری؛ میزان پایایی برای الگوی سهل‌گیرانه 0.69، الگوی مستبدانه 0.77 و الگوی مقتدرانه 0.73 به‌دست آمد.
در مطالعه فراهینی (1392)؛ پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ، 0.72 برای سبک مستبدانه، 0.74 برای سبک مقتدارنه و 0.76 برای سبک سهل‌گیرانه به‌دست آمده است.
دبیری (1391) نیز؛ ضریب آلفای کرونباخ برای  خرده مقیاس‌های شیوه آسان‌گیر 0.66، شیوه مستبدانه 0.71 و شیوه اقتداری 0.66 گزارش کرده است. 

 

روایی
توستون هیل(2011)؛ در پژوهش خود درباره ی نگرش دانشجویان نسبت به شیوه‌های فرزندپروری والدینشان، روایی داده‌ها را با روش تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. در نتیجه تحلیل عاملی تاییدی ، شاخص‌های برازش خرده مقیاس های فرزندپروری در وضعیت نیاز به بازنگری قرار گرفت و نتیجه تحلیل عاملی اکتشافی روی پرسش های مقیاس نشان داد مدل سه عاملی فرزندپروری ( مقتدرانه،مستبدانه،سهلگیرانه) بهترین تفسیر را از داده‌ها داشته‌اند.
در پژوهش بورای(1991) آمده است 95% هماهنگی درونی بین هر گویه با کل گویه‌ها وجود دارد پس این پرسشنامه از روایی محتوایی بالایی برخوردار است.
نیک زاد و مینایی(1395)؛ نیز با استفاده از مدل های نظریه سوال-پاسخ(IRT) به بررسی ویژگی‌های روانسنجی این ابزار در والدین گروهی از دانش‌آموزان ابتدایی تهران پرداختند. نتایج پژوهش آن‌ها نشان داد که سوالات 17،21،24 از سبک آسان گیر، سوالات 4و 11 از سبک مقتدرانه و سوالات 12و 18 از سبک مستبدانه سوالات نامناسبی هستند که باید حذف یا اصلاح شوند. به طور کلی نتایج پژوهش  تحلیل عاملی تاییدی نیک‌زاد و مینایی نشان داد که سوالات پرسشنامه شیوه‌های فرزندپروری دارای روایی نسبتا مطلوبی است و به اسثنای ماده های  8،13و 18 بقیه ماده‌ها عامل مربوط به خود را به خوبی اندازه‌گیری می‌کنند.
همچنین در پژوهش اسفندیاری(1374) با اعمال اصلاحات لازم و افزودن گویه های دیگر، این پرسشنامه از روایی صوری مطلوب برخوردار گردید.

منابع:
- اسفندیاری،غ (1374) . مقایسه شیوه های فرزندپروری مادران در گروه مبتلا به اختلال رفتار و تاثیر آموزش مادران در کاهش اختلال رفتاری. پایان نامه ارشناسی ارشد. انستیتوی تحقیقات روانپزشکی تهران.
- دبیری،س ؛ دلاور،ع ؛ صرامی،غ ؛فلسفی نژاد،م،ر (1391) . تدوین مدل روابط سبک های فرزندپروری ،شخصیت،عزت نفس و شادکامی:الگوی تحلیل مسیر . خانواده پژوهی.سال هشتم. ش 30.
- ساعتچی،م،کامکاری،ک، عسگریان،م ، (1389) . آزمونهای روانشناختی. نشر ویرایش.
- فراهینی،ن ؛ افروز،غ، رسول زاده طباطبایی،ک ، (1392). رابطه شیوه های فرزندپروری والدین و کمرویی با خلاقیت در تیزهوشان.روانشناسی مدرسه.دوره 2. ش 4.
- صدر،م،م ؛ خادم الرضا، ن ؛ اخباری،س؛ علمائی،م ؛ هاشمیان، س(1397). ویژگی های روانسنجی نسخه فارسی پرسش نامه سبک های فرزندپروری . مقاله پژوهشی. دوره24. ش 1.
- مینائئ،ا ؛ نیک زاد، س (1396) . ساختارعاملی و اعتبار نسخه فارسی پرسش نامه شیوه فرزندپروری بامریند. خانواده پژوهی.سال سیزدهم. ش 49.

-Baumrind , D , Black , A,E ,(1967). Socialization Practices Associated with Dimensions of Competence in Preschool Boys and Girls , child development , tun, vol.38, No . 2.
-Baumrind , D , (2005). Patterns of parental authority and adolescent autonomy.new directions for child and adolescent, no 108.
-Buri ,J,R , (1991) Parental Authority Questionnaire . personality assessment .57(1).
-Hill , M, (2011) . Confirmatory and exploratory factor analyses of the parental authority questionnaire. University of Florida.
-Onder , A, Gulay , H, (2009) . Reliability and validity of parenting styles & dimensions questionnaire. Procedia social and behavioral sciences 1. 508-514.

اگر این محصول را قبلا خریده باشید، شما هم می‌توانید در مورد این کالا نظر بدهید. برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.