وسواس فکری_عملی مازدلی Obsessional-Compulsive Complaints

پس از خواندن هر عبارت، لطفاً موافقت خود را با هر یک، با پاسخ «بله» یا «خیر» مشخص کنید. زمان تقریبی پاسخگویی به این پرسشنامه 5 تا 10 دقیقه می‌باشد.

اختلال وسواس فکری_عملی یکی از مشکلات پیچیده روانپزشکی است که تعداد زیادی از  افراد امروزه درگیر آن هستند. مشخصه‌ی اصلی این اختلال این است که فرد مبتلا در تفسیر اهمیت اتفاقات ذهنی مانند افکار مزاحم، به‌طور ناخواسته دچار بیش‌بها دادن به این افکار می‌شود. این افراد دائماً در حال تجزیه و تحلیل اتفاقات و افکار خود هستند و رویدادها را تحلیل و تفسیر می‌کنند که اغلب به شکل نشخوار فکری، و درنهایت افکار خودسرزنشی بدل می‌شود.  این افکار به وسواس‌های فکری تبدیل شده و این وسواس‌های فکری می‌توانند وسواس‌های عملی را در راستای همان فکر، به همراه داشته باشند. اغلب افراد دچار وسواس‌های فکری، درگیر کمال‌طلبی‌های افراطی هستند که این مورد باعث سرزنش خود و عدم رضایت از زندگی در این افراد می‌گردد. وسواس‌فکری شکل‌های مختلی می‌تواند داشته باشد از جمله: وسواس فکری پیرامون تمیزی، مذهب، عملکرد شغلی و تحصیلی و... .

این آزمون را هاجسون و راچمن در 1877 به‌منظور بررسی نوع و حیطه‌ی مشکلات وسواس تهیه کردند. این پرسشنامه شامل 30 گویه می‌باشد که نیمی از سوالات کلید درست و نیمی کلید نادرست دارند. 
این تست مناسب برای استفاده‌ی گروه سنی نوجوانان و بزرگسالان می‌باشد.


از نقاط ضعف این آزمون : این پرسشنامه فقط دو گویه در ارتباط با سنجش افکار وسواسی دارد . و همچنین میزان ناتوانی و شدت مشکلات وسواسی را (که بسیار گسترده است) نمی‌سنجد. اما علی‌رغم این موارد، به خوبی می-تواند بیماران مبتلا به وسواس فکری- عملی را از سایر اشخاص تشخیص دهد. و به‌طور کلی طبق تحقیقات صورت گرفته، این آزمون، ابزار مناسبی برای استفاده‌ی درمانگران، در کنار روش‌های معمول تشخیصی است و نسبت به تغییرات درمانی حساس است (به نقل از ساعتچی و همکاران،1398).

این پرسشنامه در اعتباریابی اولیه در بیمارستان مادزلی، 50 بیمار وسواسی را از 50 بیمار روان‌نژند به خوبی متمایز کرد. هادجسون و راچمن (1977) ضریب آلفای کرونباخ برای هر کدام از خرده مقیاس‌ها را به ترتیب 0.7، 0.8 ، 0.7 و 0.7 و پایایی بازآزمایی این آزمون را 0.8 گزارش کرد. به طور کلی روایی و پایایی پرسشنامه و ترجمه‌های مختلف آن مناسب ارزیابی شده است.
یک بررسی داخلی در ایران، به منظور هنجاریابی این پرسشنامه توسط نبوی(1385)، حاکی از روایی پیش‌بین و روایی سازه‌ی خوب این پرسشنامه است. در این بررسی ضرایب همبستگی ناشی از بازآزمایی ، برای نمره کل 0.65 و برای خرده‌مقیاس‌های وارسی، تمیزی، کندی و تکرار یا تردید به ترتیب برابر با 0.42 ، 0.63 ، 0.35 و 0.52 گزارش شده است. همچنین ضریب آلفا برای کل پرسشنامه 0.70 به دست آمده است. که نشان‌دهنده‌ی همسانی درونی خوب پرسشنامه و روایی و پایایی مطلوب آن است ( به نقل از حسن‌زاده و همکاران،1392).

منابع :
- حسن‌زاده ،ا ،شریفی‌درآمدی، پ، سهرابی، ف.(1392). مقایسه مولفه‌های فراشناخت در نوجوانان مبتلا و غیرمبتلا به اختلال وسواس فکری‌عملی.مطالعات روانشناختی.دوره9.شماره1.
- ساعتچی،م ، عسکریان،م ، پاشایی، ل .(1398). آزمون‌های روانشناختی(جلد دوم). نشر ویرایش. چاپ اول. بهار 1398.

 

- Hodgson, R.J , Ranchman, S.(1977). Obsessional-Compulsive Complaints. Behav. Res. & Therapy, 1977. Vol. IS. Pp. 389-395. Pergamon Press. Prmted In Great Brltam.

اگر این محصول را قبلا خریده باشید، شما هم می‌توانید در مورد این کالا نظر بدهید. برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.