تاب‌آوری کانر-دیویدسون Conner-Davidson Resilience Scale

تست تاب‌آوری کانر-دیویدسون به‌منظور سنجش میزان آمادگی شما برای مواجهه با شرایط و موقعیت‌های استرس‌زا و اضطراب‌آور و چگونگی عکس‌العمل‌تان در مقابل این شرایط طراحی شده‌است. در مقابل هر عبارت گزینه‌ای که بیشتر درمورد شما صدق می‌کند را انتخاب کنید. اگر موردی هنوز برای‌تان رخ نداده است، ابتدا تصور کنید که اگر اتفاق می‌افتاد چه احساسی داشتید و سپس پاسخ مورد نظرتان را انتخاب کنید.

تاب‌آوری مفهومی پر کاربرد در روانشناسی است که هنوز دیدگاه های متفاوتی در مورد ماهیتش وجود دارد. برخی از روان‌شناسان معتقدند تاب‌آوری توانایی است که فرد را قادر می‌سازد در برابر مشکلات و چالش‌ها سازگار شود. تاب‌آوری بیشتر بر اساس و بر پشتوانه‌ی شکست‌های مختلف روی می‌دهد. اگرچه تاب‌آوری را می‌توان آموخت اما برخی از ویژگی‌های آن کاملا ذاتی و ارثی هستند.
به‌عبارت دیگر می‌توان تاب‌آوری را اقدامی فعالانه در جهت ترمیم خویشتن و همسان‌سازی رفتار به‌جهت پشت سر گذاشتن شرایط آسیب‌زا تعریف کرد. با وجود تعاریف مختلفی که در مورد تاب‌آوری ذکر شده است می‌توان موارد زیر را وجوه مشترک در تمامی تعاریف دانست.
1. تاب‌آوری سطحی از مواجه با سختی‌هاست.
2. تاب‌آوری آرامش به همراه دارد.
3. تاب‌آوری امکان غلبه بر سختی را فراهم می‌آورد.

یکی از جدیدترین تلاش ها در راستای ساخت ابزاری برای سنجش کمّی تاب‌آوری، پرسشنامه‌ای است که کانر و دیویدسون بر اساس پژوهش‌هایی که در بازه زمانی 1979 الی 1991 در آمریکا انجام شده بود، تهیه کردند. این پرسشنامه دارای 25 گویه است و بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی این مقیاس در شش گروه؛ جمعیت عمومی، مراجعه کنندگان به بخش مراقبت‌های اولیه، بیماران سرپایی روانپزشکی، بیماران با مشکل اختلال اضطراب فراگیر و دو گروه از بیماران استرس پس از سانحه انجام شده است. همچنین دارای مولفه‌های تصور شایستگی فردی، اعتماد به غرایز فردی، تحمل عاطفه منفی، پذیرش مثبت تغییر و روابط ایمن، کنترل و تأثیرات معنوی است.

برای این آزمون گروه سنی خاص گزارش نشده است.

سوالات کم در مقیاس کانر و دیویدسون و زیر مقیاس‌های متفاوت موجب شده است که درصد و احتمال خطا را در تشخیص بالا برود، یعنی پرسش‌های کم برای زیر مقیاس‌ها اطمینان کافی را برای سنجش سخت کرده است.

کانر و دیویدسون برای تعیین اعتبار از طریق روش آلفای کرونباخ اقدام کردند که گزارش نهایی آنها ضریب پایایی 0.89 را نشان داد. برای تعیین روایی نیز؛ همبستگی هر نمره به جز نمره سوال 3 ضریبی بین 0.41 الی 0.66 گزارش شده است. کمبل و همکاران نیز بر روی 511 نفر این آزمون را هنجاریابی کردند و روایی سازه این مقیاس را بر اساس تحلیل عاملی بین 0.44  تا 0.93 گزارش کرده‌اند.

صدیقی و همکاران نیز(1393) ضریب پایایی پرسشنامه را بر اساس آلفای کرونباخ 0.89 گزارش کردند. همچنین کیهانی و همکاران (1393) در پژوهش خود روایی سازه این پرسشنامه را بر اساس تحلیل عاملی تاییدی برای ده سوال بین 44 الی 93 گزارش کرده است. در پژوهش آهنگرزاده(1394) پایایی 0.82 و روایی 0.89 گزارش شده است. ظریفی و همکاران (1395) پایایی را براساس آلفای کرونباخ 0.77 به دست آورده است. همچنین ظریفی و همکاران (1395) همسانی درونی این مقیاس را 0.77 گزارش کرده‌اند. 

منابع :

- آهنگرزاده، رضایی؛ س.، و رسولی، م. (1394). بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه فارسی «مقیاس تاب‌آوری کانر- دیویدسون» در نوجوانان مبتلا به سرطان. مجله دانش‌کده پرستاری و مامایی ارومیه, 13(9 (پی در پی 74)), 739-747. 
- صدیقی ارفعی؛ ف.، و یزدخواستی؛ ع.، و نادی راوندی؛ م. (1393). پیش‌بینی‌پذیری میزان تاب‌آوری بر اساس هوش معنوی در دانش‌جویان و دین‌پژوهان. فرهنگ در دانشگاه اسلامی, 4(3 (پیاپی 12)), 373-390. 
- ظریفی؛ مجتبی،  هنری؛ حبیب، بحرالعلوم؛ حسن. (1395). ویژگی‌های روان‌سنجی و هنجاریابی نسخۀ فارسی پرسش‌نامة تاب‌آوری در دانش‌آموزان و دانش‌جویان ورزشکار و غیر ورزشکار. مطالعات روانشناسی ورزشی
- کیهانی؛ مهناز،  تقوایی؛ داود، رجبی؛ ابوالفضل، امیرپور؛ برزو (1393). همسانی درونی و تحلیل عاملی تأییدی مقیاس تاب‌آوری کانر-دیویدسون در دانشجویان دختر پرستاری. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی. ۱۳۹۳; ۱۴ (۱۰) :۸۵۷-۸۶۵

 

- Campbell-Sills, L., & Stein, M. B. (2007). Psychometric analysis and refinement of the connor–davidson resilience scale (CD-RISC): Validation of a 10-item measure of resilience. Journal of Traumatic Stress, 20(6), 1019–1028. 
- Connor, Kathryn & Davidson, Jonathan. (2003). Development of a new resilience scale: The Connor-Davidson Resilience Scale (CD-RISC). Depression and anxiety. 18. 76-82.اگر این محصول را قبلا خریده باشید، شما هم می‌توانید در مورد این کالا نظر بدهید. برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.