هوش معنوی کینگ King's Spiritual Intelligence Scale (SISRI)

برای سنجش هوش معنوی خود سوالات را به دقت بخوانید و گزینه ای را که در مورد شما درست تر است انتخاب کنید.

منظور از هوش معنوی توانایی‌ها و ظرفیت‌های معنوی است که باعث می‌شود فرد انطباق‌پذیری و انعطاف‌پذیری بیشتری داشته باشد و با آرامش بیشتری با مسائل و مشکلات زندگی برخورد کند، همچنین به یافتن معنا و هدف در زندگی کمک می‌کند و فرد می‌تواند به‌وسیله آن زندگی خود را پویاتر سازد.
در این میان یکی از مباحث مهم شیوه‌ی سنجش هوش معنوی است. یکی از ابزارهای کارآمد در این زمینه مقیاسی است که کینگ در سال ۲۰۰۷ برای ارزیابی هوش معنوی طراحی کرد. از نظر کینگ (۲۰۰۷) هوش معنوی مجموعه‌ای از توانایی‌های ذهنی منعطف است که بر جنبه‌های غیرذهنی و متعالی واقعیت مبتنی است و طبق دیدگاه او هوش معنوی دارای ۴ مولفه می‌باشد : ( به نقل از رقیب و همکاران ۱۳۸۹ ) 
۱- تفکر وجودی انتقادی :  این مولفه مربوط به تحلیل عامل‌ها، گسترش و سازمان‌دهی ایده‌ها ، شناخت عقاید و اندیشه‌ها و ارزیابی بحث‌ها و حل مسئله می‌باشد.
۲ - ایجاد معناداری شخصی : این مولفه مربوط به داشتن هدف در زندگی، درک مسیر زندگی، فهم خواسته‌ها و دلیلی برای وجود می‌باشد. 
۳- هشیاری متعالی : این مولفه مربوط به‌توانایی شخص برای شناخت ابعاد متعالی خود، دیگران و همه جهان فیزیکی بصورت غیرمادی و کل‌نگر می‌باشد.
۴- گسترش حالت هشیاری : این مولفه مربوط به توانایی ورود به حالت‌های اوج‌یافته هشیاری و شامل هشیاری مطلق، هشیاری نامتناهی، اتحاد و یکپارچگی می‌باشد.

درمورد رده‌ی سنی مورد نیاز برای این آزمون در مقالات صحبتی به‌میان نیامده است.

یکی از محدودیت‌های این مقیاس؛ وجود همبستگی نسبتا بالا و مثبت بین مطلوبیت اجتماعی و زیرمقیاس‌های ایجاد معناداری شخصی و آگاهی متعالی می‌باشد و اگرچه رازداری و حفظ گمنامی در پژوهش‌های مربوط به این مقیاس تضمین شده بود اما احتمالا حضور صرف پژوهش‌گر برای جمع‌آوری این اطلاعات با این سوگیری پاسخ مرتبط می‌شود. بنابراین پژوهش‌های آینده درباره این ابزار، باید تحقیق درباره حضور سوگیری پاسخ مطلوبیت اجتماعی را ادامه دهند.  (سهرابی و ناصری،1392)

رقیب و همکاران (۱۳۸۹) ویژگی‌های روانسنجی این مقیاس را مورد بررسی قرار دادند. در این مطالعه روایی همگرا با استفاده از مقیاس تجربه معنوی که توسط غباری بناب و همکاران طراحی شده بود بدست آمد. ضریب همبستگی بین این دو آزمون 66/0 بود که نشان‌دهنده رابطه معنی‌دار و همبستگی بالای این دو آزمون است.
همچنین ضریب آلفای کرونباخ این پرسشنامه 88/0 بدست آمد که از نظر آماری برای اهداف پژوهشی مناسب به نظر می‌رسد.
بررسی همسانی درونی سوال‌های هر مولفه نیز نشان داد که مولفه‌های بدست آمده از همسانی درونی بالایی برخوردار هستند.

 

در مطالعه‌ای که توسط کینگ و دیسیکو(۲۰۰۹) انجام شد؛ الفای کرونباخ برای کل مقیاس 92/0 و برای هر یک از زیرمقیاس‌ها به‌صورت؛ تفکر وجودی-انتقادی 78/0، ایجاد معنای شخصی 78/0، هشیاری متعالی 87/0 و گسترش حالت هشیاری91/0 به‌دست آمد.

منابع:

-رقیب، مائده سادات ؛ سیادت ،علی؛ حکیمی نیا، بهزاد؛ احمدی، جعفر (۱۳۸۹). اعتباریابی مقیاس هوش معنوی کینگ در دانشجویان دانشگاه اصفهان . مجله دستاوردهای روانشناختی . دوره ۴. شماره۱ . صص ۱۶۴-۱۴۱

- سهرابی، فرامرز ؛ ناصری، اسماعیل (1392)  . هوش معنوی و مقیاسهای آن . چاپ دوم . تهران : انتشارات آوای نور.

 

-King, D.B. ;Decicco, T.L. (2009). A viable model and self-report measure of spiritual intelligence . The International Journal of Transpersonal Studies

اگر این محصول را قبلا خریده باشید، شما هم می‌توانید در مورد این کالا نظر بدهید. برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.