تست تصور از خود بک Beck self-concept test (BSCT)

لطفاً پس از خواندن هر یک از سوالات، که بیانگر یکی از صفات و خصوصیات هستند، خود را با دیگران مقایسه کرده و سپس گزینه‌ای را که بیشترین همخوانی را با شما دارد انتخاب کنید.

تصور از خود، ادراکی از آنچه که هستیم می‌باشد، یا به‌عبارتی مجموعه ویژگی‌هایی است که هر فرد از خودش درک و تصور می‌کند. این خود پنداره به عقیده راجرز، از طریق روابط اجتماعی کسب می‌شود. یعنی ما آن چیزی را از خود درک می‌کنیم که دیگران از ما تصور می‌کنند. تصور از خود، تصویری از مهارت‌ها، خصوصیات و توانایی‌هایی است که داریم. مطالعاتی که به بررسی تصور از خود پرداخته‌اند، شواهدی مبنی بر نقش اساسی تصور از خود در سلامت روان افراد به دست آورده‌اند. با کاهش سطح تصور از خود، علائمی مانند اضطراب، افسردگی، تنهایی، کمرویی، درونگرایی مفرط و.. پدیدار می‌گردد. که در صورت تداوم، مشکلات جدی‌تری به همراه می‌آورد. پس اینکه ما خودمان را چگونه می‌بینیم، و تصوراتمان از سطح توانایی‌هایمان چگونه است، می‌توانند در بروز چنین علائمی و خصوصا در مهارت ابراز وجود ما بسیار موثر باشد. افرادی که در ابراز وجود ناتوان هستند، تصور نامطلوبی از خود دارند و خود را کم‌تر از دیگران می‌بینند.

روش‌ها و پرسشنامه‌های مختلفی برای ارزیابی تصور از خود وجود دارد، یکی از آزمون‌های رایج برای بررسی تصور از خود، "تست تصور از خود بک" است. این آزمون که در سال1978 توسط "بک و استیر" براساس نظریه‌ی شناختی بک تهیه شده است؛ دارای 25 ماده است. این 25 ماده عبارتند از : قیافه، معلومات، آزمندی،  بذله‌گویی،  هوش، محبوبیت، جاذبه جنسی،  شخصیت،  تنبلی،  خودخواهی ،  وضع ظاهر،  خوش‌خلقی،  استقلال، مرتب و پاکیزه بودن، موفقیت، مهربانی، یادگیری، حسادت، سخت‌کوشی، توانایی خواندن، به اتمام رساندن کارها، هشیاری از خود، ورزشکاری، بی‌رحمی.

به طور کلی این مقیاس 5 جنبه از ویژگی‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهد که عبارتند از: توانایی ذهنی ، کارآمدی شغلی، جذابیت جسمانی، مهارت‌های اجتماعی، عیب‌ها و حسن‌ها.

بک و همکاران(1990)؛ ضریب اعتبار آزمون را با استفاده از آزمون-بازآزمون، در فاصله‌ی یک هفته و سه ماه به ترتیب 0.88 و 0.65 گزارش کردند. همچنین ضریب آلفا برابر با 0.82 گزارش شد که نشان‌دهنده‌ی همسانی درونی خوب این پرسشنامه است. روایی این پرسشنامه، از طریق همبستگی با پرسشنامه عزت‌نفس روزنبرگ0.55 به دست آمد.


در ایران، در پژوهش دیباج‌نیا(1383) بر روی دانشجویان ایرانی؛ ضریب آلفای کرونباخ برای این تست، 0.79 به دست آمد.

منابع


- دیباج‌نیا، پ .(1383). بررسی رابطه کارآیی خانواده‌ و خودپنداره در دانشجویان دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی طی سال 1381. پژوهنده. سال 9. شماره 40. 237-240.
_  فتحی آشتیانی؛ علی ، داستانی؛ محبوبه (1395) . آزمون‌های روان‌شناختی ( ارزشیابی شخصیت و سلامت روانی) تهران: چاپ و انتشارات بعثت.

 

- Beck, A,T &  Robert , A,S & Epstein ,N & brown ,G .(1990). Beck self-concept test. A Journal of Consulting and Clinical Psychology.1990, Vol. 2, No. 2,191-197

اگر این محصول را قبلا خریده باشید، شما هم می‌توانید در مورد این کالا نظر بدهید. برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.