تست کیفیت زندگی Quality of Life Questionnaire (QLQ)

پس از خواندن هر عبارت، با گزینه "بله" یا " خیر" به سوال پاسخ دهید.  پاسخ شما به سوالات باید بازتاب واقعی شرایط شما در حال حاضر باشد.

با تغییرات چشمگیر در قرن بیستم، دید انسان‌‌ها نسبت به زندگی نیز دستخوش تغییر شده است و در همه‌‌ی جوامع به دنبال ارتقا حداکثری کیفیت زندگی(Quality of life) در زمینه‌‌های مختلف هستند.اما باید در نظر داشته باشیم که با وجود توافق کلی بر مفهوم کیفیت زندگی اما برداشت‌‌های متفاوتی افراد و فرهنگ‌‌های مختلف از کیفیت زندگی دارند. به دنبال تعاریف متعددی  که از کیفیت زندگی مطرح شده است سازمان بهداشت جهانی تعریفی از کیفیت زندگی ارائه کرده است با تاکید بر درک فرد از موقعیت خود در بافت نظام‌‌های فرهنگی و ارزشی، استانداردها و انتظارات محیط و علاقه‌‌مندی‌‌ها.کیفیت زندگی مفهومی فراگیر است که از سلامت جسمی، رشدشخصی،حالات روان‌‌شناختی ، سطح استقلال، روابط اجتماعی و روابط با نهادهای مهم محیطی تاثیر می‌‌گیرد و مبتنی بر ادراک فرد است. در واقع کیفیت زندگی شامل ابعاد ذهنی و عینی است که در تعامل با یکدیگر قرار دارند(نائینیان و همکاران،1384).ارتقا کیفیت زندگی علاوه بر ارتقا زندگی فردی منجبر به ارتقا کیفیت زندگی جمعی جوامع هم خواهد بود از این رو به عقیده بسیاری از محققان، اندازه‌‌گیری کیفیت زندگی منجر به شناسایی نیازهای جامعه در بهبود  خدمات بهداشتی، اقتصادی و به طور کل ارتقا کیفیت زندگی کمک می‌‌کند. و بررسی کیفیت زندگی در سال‌‌های اخیر به موضوع مورد پژوهش در گروه‌‌های علمی بزرگی بدل شده است.

یکی از پرسشنامه‌‌ها جهت سنجش کیفیت زندگی افراد بزرگسال (18 سال و بزرگتر) توسط دیوید آز ایوانس و ویندی کوپ در سال 1989 در کانادا تهیه شد.این ابزار با هدف بررسی کیفیت زندگی در حوزه‌‌های متفاوت ، 16 بعد از کیفیت زندگی را پوشش می‌‌دهد و در مجموع 192 سوال دارد.مفروضه اساسی پرسشنامه این است که : رفتارهای افراد در پاسخ به جنبه‌‌های خاص محیطی می‌‌تواند معرف کیفیت زندگی تلقی شود. پس در این پرسشنامه شاخص‌‌ها و ابهاد مختلف زندگی مورد سنجش قرار می‌‌گیرد این پرسشنامه شامل 15 مقیاس محتوایی و یک مقیاس روایی(مقیاس مقبولیت اجتماعی ) می باشد. م مناسب سنین بزرگسالی می‌‌باشد.ابعاد  مورد بررسی پرسشنامه QLQ شامل :
1)رفاه مادی(material well-being)بررسی اینکه افراد چقدر از لحاظ اقتصادی خود را چطور ارزیابی می‌‌کنند
2)رفاه جسمانی (physical well-being):بررسی اینکه افراد چقدر از لحاظ سلامت فیزیکی چگونه هستند.
3)رشد شخصی(personal growth):بررسی اینکه آیا افراد دارای اهداف مشخص هستند؟ و در جهت رشد فردی چقدر تلاش می‌‌کنند.
4)روابط زناشویی(marital relations):بررسی اینکه افراد  روابط عاطفی و جنسی خود را با همسر چگونه می‌‌بینند.
5)روابط والدو کودک(parent-child relations): روابط افراد با فرزندانشان چگونه است.
6)روابط گسترده خانوادگی(extended family relations): این بعد میزان فعال و باز بودن در روابط خانوادگی را بررسی می کند.
7)روابط فراخانوادگی(extramarital relation):  این بعد به کیفیت روابط دوستانه و اجتماعی افراد اشاره دارد.
8)رفتار نوع دوستانه(altruistic behavior): به بررسی رفتارهای خیرخواهانه افراد می‌‌پردازد.
9)رفتارسیاسی(political behavior): این بعد به میزان مشارکت افراد در اقدامات و رویدادهای سیاسی-اجتماعی می‌‌پردازد.
10)ویژگی‌‌های شغلی(top characteristics): بررسی اینکه افراد شغل خود را چگونه می بینند.
11)روابط شغلی(occupational relations): بررسی اینکه در محیط شغلی روابط خود را چگونه ارزیابی می‌کنند.
12)رضایت شغلی(job satisfiers): این بعد به بررسی رضایت از حرفه و امتیازات آن می‌‌پردازد.
13)رفتار خلاق/زیبایی‌‌شناختی‌‌ هنری(creative/aesthetic behavior): بررسی اینکه افراد تا چه میزان درگیر و علاقه‌‌مند فعالیت‌‌های هنری و سرگرمی اند.
14)فعالیت ورزشی(sport activity): ایا افراد در فعالیت‌‌ها یا رویدادهای ورزشی حضور دارند؟
15)اوقات فراغت(vacation behavior): بررسی اینکه افراد در کنار دغدغه‌‌های زندگی خانوادگی و کاری چقدر به اوقات فراغت اهمیت می‌‌دهند و چه قدر برای آن وقت می‌‌گذارند و کیفیت آن چونه خواهد بود.
16)مقبولیت اجتماعی(social desirability):  افراد از نظر مقبولیت خود را چگونه ارزیابی می‌‌کنند.

این پرسشنامه نخستین بار توسط صادقی و هوشنگی به فارسی ترجمه شد.نائینیان و همکاران در 1384 ؛ به منظور هنجاریابی ایرانی و بررسی ویژگی‌‌های روانسنجی پرسشنامه بر روی نمونه 400 نفری اعتباریابی انجام دادند.
از نقاط قوت این پرسشنامه می‌‌توان به در نظرگرفتن جنبه‌‌های مختلف تاثیرگذار در کیفیت زندگی و پایایی مطلوب آن اشاره کرد اما محدودیت‌‌هایی ، خصوصا در نسخه فارسی ، وجود دارد  ازجمله: با مقایسه نتایج آزمودنی‌‌های ایرانی و غیرایرانی، تفاوت‌‌های معناداری در اغلب خرده مقیاس‌‌ها و در کل ،کیفیت زندگی مشاهده می‌‌شود.که علاوه بر اینکه میتواند بیانگر پایین بودن کیفیت زندگی نمونه‌‌های ایرانی باشد، اما باید در نظر گرفت که اغلب مواد پرسشنامه وابسته به فرهنگ هستند که این سوگیری اندازه‌‌گیری را سبب می‌‌شود.همچنین برخی گویه‌‌ها نیازمند بازنگری هستند تا درک آن توسط طیف وسیع‌‌تری از مخاطبان فراهم شود.

ایوانسون و کوپ(1989)؛ بیان کردند که خرده مقیاس‌‌‌ها از همسانی درونی مناسبی برخوردار هستند.در مطالعه اولیه همسانی درونی بین 0/61 تا 0/98 بوده و در مطالعه بر روی نمونه دیگر همسانی درونی خرده مقیاس‌‌‌ها بین 0/55 تا 0/97 در نوسان بوده است.
در پژوهش روزنبرگ و همکاران(2006)؛ همسانی درونی خرده مقیاس‌‌‌ها مناسب گزارش شد و ضریب پایایی از 0/61 تا 0/98 ، و هم چنین ضریب روایی متقابل در دامنه بین 0/55 تا 0/97 به دست آمد.
در مطالعه نائینیان و همکاران(1384)؛ اعتبار خرده مقیاس‌‌‌ها با استفاده از آلفای کرونباخ از 0/61 تا 0/98 و ضریب پایایی کل پرسشنامه 0/93 گزارش شده است.
اعتبار پرسشنامه در پژوهش های خارجی

اعتبار پرسشنامه در نمونه داخلی


منابع

- ساعتچی؛ محمود، کامکاری؛ کامبیز ، عسگریان؛ مهناز (1399) . آزمونهای روانشناختی . چاپ ششم . تهران : نشر ویرایش.
- نائینیان، م.ر ، شعیری ، م.ر ، روشن ، ر ،صیدمحمدی، خلمی، ز.(1384).مطالعه برخی ویژگیهای روانسنجی پرسشنامه کیفیت زندگی (QLQ).دو ماهنامه علمی-پژوهشی دانشگاه شاهد.س 12.ش 13.


- Evans , D . R , Pellizzar ,J.R , Culbert ,B.J , Metzen , M.E (1993). Personality, Marital, And Occupational Factors Associated With Quality Of Life . Department of Psychology, The University of Western Ontario, London, Ontario, Canada N6A 5C2.

- Rosenberg, M, Blakeney, P , Robert, R , Thomas, CH , Holzer, CH , Meyer, W.(2006). Quality of Life of Young Adults Who Survived Pediatric Burns. Journal of Burn Care & Research. 2006;27:773–778.

اگر این محصول را قبلا خریده باشید، شما هم می‌توانید در مورد این کالا نظر بدهید. برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.